ماهیت میان رشته ای علوم کتابداری و اطلاع رسانی

پردیس پرتو؛ مرضیه گلتاجی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 121-142

https://doi.org/10.7508/isih.2011.1011.006

چکیده
  علم و پیشرفت‌های علمی نیازمند بستری از تعاملات، میان رشته‌های علمی مختلف است. در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن حوزه‌های موضوعی، روابط بین‌رشته‌ای در هر مطالعه‌ای اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. کتابداری و اطلاع‌رسانی رشته‌ای است که همانند سایر رشته‌ها، مبانی و اصول نظری خاص خود را دارد. به نظر می‌رسد بسیاری از نظریات و اصول مطرح‌شده ...  بیشتر