1. شرایط امکان و دلایل امتناع میان‌رشته‌ای «سیاست اجتماعی» در ایران

معصومه قاراخانی

دوره 6، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 33-55

http://dx.doi.org/10.7508/isih.2014.22.003

چکیده
  ایجاد پیوند میان حوزه های نظری و عرصه‌های عملی آموزش و نیز ارتباط اثربخش علم با واقعیت های اجتماعی روزمره از ویژگی های آموزش میان رشته ای است. میان رشته ای «سیاست اجتماعی» که با مسایل سیستمی و پیچیده زندگی روزمره سروکار دارد، از هر دو این ویژگی ها برخوردار است. گرچه «سیاست اجتماعی» در برخی از دانشگاه های دنیا به مثابه یک ...  بیشتر