نویسنده = جعفر امیری فرح آبادی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران؛ مطالعه‌ای کیفی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 139-171

10.22035/isih.2016.233

جعفر امیری فرح آبادی؛ محمد ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی