نویسنده = بهمن حاجی پور
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر عملکرد در بازارگرایی در دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای کشور

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 199-228

10.22035/isih.2019.3207.3486

فاطمه مهاجرانی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی؛ اکبر عالم تبریز