میان‌رشته‌پژوهی، پارادایم و دستاوردهای تربیتی

معصومه صمدی

دوره 5، شماره 1 ، بهمن 1391، ، صفحه 117-130

http://dx.doi.org/10.7508/isih.2014.17.006

چکیده
  رشته‌های تخصصی مدیون روش استقرایی و مشاهدات تجربی است. نقد تجزیه‌گرایی در حوزه پژوهش زمینه را برای شکل دهی میان‌رشته‌پژوهی فراهم نمود. میان‌رشته پزوهی در واکنش به رشته پژوهی و شکاف میان پژوهش و تصمیم‌گیری در زندگی اجتماعی شکل گرفت. سوالی که اینک در این پژوهش مطرح است این است که منظور از «میان‌رشته‌پژوهی» چیست؟ ...  بیشتر