علوم اجتماعی
تحلیل جامعه‌شناختی تصادفات ساختگی و کلاهبرداری از نوع سقط جنین از شرکت‌های بیمه

رضا عبدالرحمانی؛ علیرضا زرگر؛ ناهید حسینی؛ حجت متقی

دوره 15، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 139-158

https://doi.org/10.22035/isih.2022.4334.4360

چکیده
  این مقاله با هدف واکاوی شگردها و عوامل اثرگذار بر کلاهبرداری زنان از شرکت‌های بیمه، تحلیلی جامعه‌شناختی از وقوع چنین رخدادی را ارائه کرده است. روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. روش گرداوری اطلاعات میدانی و ابزار آن بر اساس اسناد و پرونده‌ها، مصاحبه با تعدادی از زنان کلاهبردار و همدست با باندها، کارشناسان و مأموران راهنمایی ...  بیشتر