موضوعات = فلسفه
تعداد مقالات: 2
2. معنا و مبنای تبیین در علوم اجتماعی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 79-104

10.22035/isih.2016.242

مرتضی مردیها