شماره جاری: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، بهار 1398 
6. تدوین اصول و مبانی طراحی ریزفضاهای دانشگاه با تأکید بر عوامل فرهنگی و اجتماعی

صفحه 151-181

10.22035/isih.2019.3359.3600

بابک داریوش؛ سمیه جلیلی صدراباد؛ ناصرالدین علی تقویان؛ شادی محمدی اوجان