فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی (ISIH) - شماره جاری