دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات ذیل در حال آماده سازی جهت نشر در شماره‌های آتی می‌باشند:
1. منشور حقوق شهروندی: ارزیابی نقادانة از منظر میان‌رشته‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1398

10.22035/isih.2019.3425.3648

سید علیرضا حسینی بهشتی


2. ضرورت و امکان‌پذیری میان‌رشتگی در آموزش‌های پیش از دانشگاه؛ کولاژی از آیندة مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

10.22035/isih.2020.3557.3750

محسن طاهری دمنه؛ زهرا حیدری دارانی