نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران، ایران.

3 پژوهشگر و مدرس دانشگاه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و مقایسه ویژگی‌های برنامه درسی آموزش عالی از راه دور در کشورهای انگلستان هند و ایران بوده است در این پژوهش شباهت‌ها و تفاوت‌های ویژگی‌های برنامه درسی موسسات آموزش عالی از راه دور در کشورهای مذکور به منظور بهبود بخشیدن نظام آموزش از راه‌دور در ایران بررسی و مقایسه شده است. براین اساس نوع مطالعه این پژوهش تطبیقی- توصیفی و روش آن توصیفی تشریحی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای، مطابق روش و مراحل چهارگانه بردی می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز آن برای پاسخگویی به پرسش‌ها ازطریق اسناد و مدارک کتابخانه ای و گزارش‌های تحقیقی و جستجو در شبکه جهانی اینترنت مرتبط و سایت‌های وزارت تحقیقات و آموزش عالی کشورهای مورد مطالعه گردآوری شده است مهمترین نتایج بدست آمده نشان داده است که استفاده از تجربیات کشورهای موفق و بومی سازی آن و ترسیم چشم انداز آموزش عالی از راه دور به دلیل بالا بردن قدرت انتخاب فراگیران، ارتقای جامعیت و ابتکار عمل و توان اثرگذاری نظام آموزش از راه دور در کشورمان به ضرورت رویکرد تلفیقی در تکنیکها و روشهای آموزش از راه دور و همچنین توجه به اصول و رویکردهای اساسی این نظام که دانشجو محوری و تأکید بر تفاوتهای فردی در طراحی آموزشی دارد 

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image