نویسنده

عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

فراگرد پ‍ژوهش، فراگردی بسیار حساس و خطیر است. کمترین انحراف در فراگرد پ‍ژوهش ممکن است موجب تحریف یافته‎های علمی شود و دستیابی به حقیقت را دشوار یا ناممکن کند. پ‍ژوهشگر حداقل با سه دیوار شیشه‎ای حاصل از گستره واژگان، روش، و موضوع‌شناسی پ‍ژوهش مواجه است که نوعی رویکرد پارادایمی یا شبه پارادایمی را به فراگرد پ‍ژوهش تحمیل می‎کند. یک راه گذار از این موانع نامرئی، اتخاذ رویکردی زبان‎شناختی در علوم میان‌رشته‎ای است که امکان مقایسه، اولویت‎بندی موضوعات، تلفیق روش‎ها و تسری واژگان پ‍ژوهش را ممکن می‌کند و با طراحی نظامی کلان در ساماندهی دانش، امکان هدایت بهتر علائق و استعدادهای فردی و نیازهای اجتماعی و انعکاس آنها در تلاش‎های علمی دانشمندان را میسر می‌کند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image