برنامه درسی میان رشته‌ای

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء(س)، تهران،‌ایران.

چکیده

در این مقاله، مطالبی درباره مفهوم برنامه درسی میان رشته‌ای، برنامه درسی میان رشته‌ای در سطوح مختلف تحصیلی، برنامه درسی میان ‌رشته‌ای و فلسفه ساختن گرایی، محاسن و معایب و مشکلات و دشواری‌های این نوع برنامه، برنامه درسی میان رشته‌ای مبتنی بر مضامین دانشی و فرایندی، برنامه درسی میان رشته‌ای مبتنی بر مضمون، و مثالی از برنامه درسی میان رشته‌ای و نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه میشود.

کلیدواژه‌ها