نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار کارآفرینی، دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار کارآفرینی، دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در پی طرح سنخ‌بندی انتقادی هویت کارآفرینانه است. اتکا بر رهیافت انتقادی به‌ویژه تعریف عقلانیت از منظر یورگن هابرماس و ابعاد مربوط به چارچوب مفهومیِ ناظر بر سنخ‌بندی هویت کارآفرینانه، از یک‌سو به شکل‌گیری قطبیتِ عقلانیت رهایی‌بخش در برابر عقلانیت ابزاری، و از سوی دیگر به قطبیتِ فردمداری در برابر جامعه‌مداری می‌انجامد که در نتیجۀ آن چهار سنخ هویت کارآفرینانه شامل آزادی‌خواهی، استقلال‌‌طلبی، نظم‌طلبی و سودجویی معرفی شده‌اند. در ادامه، جایگاه هر یک از این سنخ‌های هویتی در شناخت اقسام گوناگون کارآفرینی، بررسی و ضمن مقایسۀ این هویت‌ها، چهار نوع کارآفرینی شامل کارآفرینی عمومی، کارآفرینی سبک‌ زندگی، کارآفرینی بوروکراتیک و کارآفرینی تجاری معرفی و دلالت‌های مفهومی این نوع سنخ‌شناسی طرح می‌گردند. پاین پژوهش علاوه‌بر غنای مطالعات هویت کارآفرینانه از طریق به پیش کشیدن نقش عقلانیت و قضاوت دربارهٔ جامعه، به تفاوت و تعارض این هویت‌ها نیز اشاره دارد . اتکا به مواضع نظریهٔ انتقادی در مطالعهٔ هویت کارآفرینانه، گامی است در راستای تعمیق سرشت میان‌رشته‌ایِ پژوهش کارآفرینی.

کلیدواژه‌ها

پین، مایکل (1382). فرهنگ اندیشه انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته (مترجم: پیام یزدانجو). تهران: نشر مرکز. 

شِرَت، ایوان (1393). فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای: هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقادی (مترجم: هادی جلیلی). تهران: نی.

گیدنز، آنتونی (1394). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید (مترجم: ناصر موفقیان). تهران: نشر نی.

مکاریک، ایرناریما (1388). دانش‌نامهٔ نظریه‌های ادبی معاصر (مترجم: مهران مهاجر، و محمد نبوی). تهران: نشر آگه.

نوذری، حسینعلی (1381). بازخوانی هابرماس. تهران: نشر مرکز.

هابرماس، یورگن (1392). دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی (مترجم: جمال محمدی). تهران: افکار.

هولاب، رابرت (1393). یورگن هابرماس: نقد در حوزه عمومی (مترجم: حسین بشیریه). تهران: نشر نی.

    وبر، ماکس (1395). اقتصاد و جامعه (مترجم: عباس منوچهری، مهرداد ترابی‌نژاد، و مصطفی عمادزاده). تهران: سمت.

Ahl, H., & Marlow, S. (2012). Exploring the dynamics of gender, feminism and entreprenurship: Advancing debate to escape a dead end?. Organization, 19(5), 543-562.  doi: 10.1177/1350508412448695

Ahsan, M., Zheng, C., DeNoble, A., & Musteen, M. (2018). From student to entrepreneur: How mentorships and affect influence student Venture Launch. Journal of Small Business Management, 56(1), 76-102. doi: 10.1111/jsbm.12362

Alsos, G. A., Clausen, T. H., Hytti, U., & Solvoll, S. (2016). Entrepreneurs’ social identity and the preference of causal and effectual behaviours in start-up processes. Entrepreneurship and Regional Development, 28(3-4), 234-258. doi: 10.1080/08985626.2016.1155742

Alvesson, M., & Willmott, H. (Eds.), (1992). Critical management studies. London: Sage.

Alvesson, M., & Willmott, H. (Eds.), (2003). Studying mangement critically. London: Sage.

Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: Same, different, or both?. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(1), 1-22.  doi: 10.1111/j.1540-6520.2006.00107.x

Baez, B., & Abolafia, M. Y. (2002). Bureaucratic entrepreneurship and institutional change: A sense-making approach. Journal of Public Administration Research and Theory, 12(4), 525-552. doi: 10.1093/oxfordjournals.jpart.a003546

Berglund, K. (2006). Entrepreneurship as social change. In C. Steyaert, & D. Hjorth, Entrepreneurship as Social Change (pp. 231-250), Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Berglund, K., Gaddefors, J., & Lindgren, M. (2015). Provoking identities: entrepreneurship and emerging identity positions in rural development. Entrepreneurship & Regional Development, 28(1-2), 76-96. doi:10.1080/08985626.2015.1109002

Bernth, K. H. (2012, March). In search of bureaucratic entrepreneurship. Thesis for The Degree of Master of Social Science. Retrieved from http://studenttheses.cbs.dk/handle/10417/3269

Bohman, J. (2016). Critical theory. Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/critical-theory

Bohman, J., & Rehg, W. (2014, Aug, 4). Jürgen Habermas. Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/habermas

Brand, A. (1990). The force of reason: An introduction to Habermas’ theory of communicative action. London: Allen and Unwin.

Bredvold, R., & Skålén, P. (2016). Lifestyle entrepreneurs and their identity construction: A study of the tourism industry. Tourism Management, 56, 96-105. doi: 10.1016/j.tourman.2016.03.023

Burke, P. J., & Stets, J. E. (2009). Identity theory. Oxford: Oxford University Press.

Chandra, Y. (2017). Social entrepreneurship as emancipatory work. Journal of Business Venturing, 32, 657-673. doi: 10.1016/j.jbusvent.2017.08.004

Choi, N., & Majumdar, S. (2014). Social entrepreneurship as an essentially contested concept: Opening a new avenue for systematic future research. Journal of Business Venturing, 29(3), 363-376. doi: 10.1016/j.jbusvent.2013.05.001

Clarke, J., & Holt, R. (2017). Imagery of ad-venture: Understanding entrepreneurial identity through metaphor and drawing. Journal of Business Venturing, 32(5), 476-497. doi: 10.1016/j.jbusvent.2017.06.001

Cohen, L., & Musson, G. (2000). Entrepreneurial identities: Reflections from Two case studies. Organization, 7(1), 31-48.  doi: 10.1177/135050840071003

Cohen, S. (1988). The effective public manager. San Francisco: Jossey-Bass.

Constable, K. (2015, October, 19). Lifestyle entrepreneurship is the ultimate in work-life balance. Retrieved from https://www.entrepreneur.com/article/251604

Down, S., & Warren, L. (2008). Constructing narratives of enterprise: Clichés and entrepreneurial self-identity. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 14(1), 4-23.

Dwivedi, A., & Weerawardenab, J. (2018). Conceptualizing and operationalizing the social entrepreneurship constrcut. Journal of Business Research, 80, 32-40. doi: 10.1016/j.jbusres.2018.01.053

Erikson, E. H. (1950). Childhood and society. New York: W.W.Norton.

Essers, C., & Benschop, Y. (2007). Enterprising identities: Female enterpreneurs of Moroccan and Turkish origin in Netherlands. Organization, 28(1), 46-69. doi: 10.1177/0170840606068256

Essers, C., Dey, P., Tedmanson, D., & Verduyn, K. (2017). Critical perspectives on entrepreneurship. New York: Routledge.

Estrin, S., Mickiewicz, T., & Stephen, U. (2016). Human capital in social and commercial entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 31(4), 449-467. doi: 10.1016/j.jbusvent.2016.05.003

Fauchart, E., & Gruber, M. (2011). Darwinians, communitarians, and missionaries: The role of founder identity in entrepreneurship. Academy of Management Journal, 54(5), 935-957. doi: 10.5465/amj.2009.0211

Fernández-Herrería, A., & Martínez-Rodríguez, F. M. (2016). Deconstructing the neoliberal "Entrepreneurial self": A critical perspective derived from a global "Biophilic consciousness". Policy Futures in Education, 14(3), 314-326. doi: 10.1177/1478210316631709

Gartner, W. B. (2013). Creating a community of difference in entrepreneurship scholarship. Enterpreneurship & Regional Development, 25(1-2), 5-15. doi: 10.1080/08985626.2012.746874

Giazitzoglu, A., & Down, S. (2017). Performing entrepreneurial masculinity: An ethnographic account. International Small Business Journal, 35(1), 40-60. doi: 10.1177/0266242615599244

Gioia, D. A. (1998). From individual to organizational identity. In A. D. Whetten, & P. C. Godfrey, Identity in Organizations: Building Theory Through Conversations (pp. 17-32), Thousand Oaks, CA: Sage. doi: 10.4135/9781452231495

Habermas, J. (1972). Knowledge and human interests (J. J. Shapiro, Trans.). Toronto: Saunders of  Toronto.

Habermas, J. (1984). The theory of communicative action (Vol. 1). Reason and the Rationalization of Society, (T. McCarthy, Trans.), Boston: Beacon.

Habermas, J. (1987). The theory of communicative action (Vol. 2). Lifeworld and System (T. McCarthy, Trans.), Boston: Beacon.

Harb, C., & Smith, P. B. (2008). Self-construals across cultures. Beyond independence-interdependence. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39, 178-197. doi: 10.1177/0022022107313861

Hechavarría, D. M. (2016). The impact of culture on national prevalence rates of social and commercial entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 12(4), 1025-1052.

Henricks, M. (2002). Not just a living: The complete guide to creating a business that gives you a life. Cambridge: Perseus .

Holland, D. V., & Shepherd, D. A. (2013). Deciding to persist: Adversity, values, and entrepreneurs’ decision policies. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(2), 331-358.  doi: 10.1111/j.1540-6520.2011.00468.x

Horkheimer, M. (1972). Critical theory. New York: Seabury Press; Reprenited Continuum, New York  

Huault, I., Perret, V., & Spicer, A. (2014). Beyond macro- and micro-emancipation: Rethinking emancipation in organization studies. Organization, 21(1), 22-49. doi: 10.1177/1350508412461292

Ireland, R. D., Tihanyi, L., & Webb, J. W. (2008). A tale of two politico-economic systems: Implications for entrepreneurship in central and Eastern. Entrepreneurship: Theory and Practice, 32(1), 107-130. doi: 10.1111/j.1540-6520.2007.00218.x

Jenkins, R. (2008). Social identity. New York: Routledge.

Jennings, J. E., Jennings, P. D., & Sharifian, M. (2014). Living the dream? Assessing the "Entrepreneurship as emancipation" perspective in a developed region. Entrepreneurship Theory & Practice, 40(1), 81-110. doi: 10.1111/etap.12106

Jones, C., & Spicer, A. (2005). The sublime object of entrepreneurship. Organization, 12(2), 223-246. doi: 10.1177/1350508405051189

Jones, C., & Spicer, A. (2009). Unmasking the entrepreneur. London: Edward Elgar.

Kalberg, S. (1980). Max weber’s types of rationality: Cornerstones for the analysis of the rationalization processes in history. The American Journal of Sociology, 85(5), 1145-1179.

Kallinikos, J. (2006). The institution of bureaucracy: Administration, pluralism democracy. Economy and Society, 35(4), 611-627. doi: 10.1080/03085140600960872

Kelly, D. J., Singer, S., & Herrington, M. (2012). Global entrepreneurship monitor: 2011 global report. Wellesley, MA and London: Global Entrepreneurship Research Association (GERA).

Klein, P. G., Mahoney, J. T., McGahan, A. M., & Pitelis, C. N. (2010). Toward a theory of public entrepreneurship. European Managemnet Review, 7, 1-15. doi: 10.1057/emr.2010.1

Laskovaia, A., Shirokova, G., & Morris, M. H. (2017). National culture, effectuation, and new venture performance: Global evidence from student entrepreneurs. Small Business Economics, 49(3), 687-709.

Lewis, E. (1980). Public entrepreneurship: Toward a theory of bureaucratic politocal power. Bloomington: Indiana University Press.

Leyden, D. P. (2016). Public-sector entrepreneurship and the creation of a sustainable innovative economy. Small Business Economy, 46, 553-564.

Liñán, F., Moriano, J. A., & Jaén, I. (2016). Individualism and entrepreneurship: Does the pattern depend on the social context? International Small Business Journal, 34(6), 760-776. doi: 10.1177/0266242615584646

Mair, J., & Marti, L. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction and delight. Journal of World Business, 41, 36-44. doi: 10.1016/j.jwb.2005.09.002

Marcketti, S. B., Niehm, L. S., & Fuloria, R. (2006). An exploratory study of lifestyle entrepreneurship and its relationship to life quality. Family and Consumer Sciences Research Journal, 39(3), 241-259. doi: 10.1177/1077727X05283632

Matustik, M. B. (2018). Jürgen Habermas. Retrieved from Encyclopædia Britannica: https://www.britannica.com/biography/Jurgen-Habermas

Mead, G. H. (1934). Mind, self and society. Chicago: University of Chicago Press.

Mody, M., Day, J., Sydnor, S., & Jaffe, W. (2015). Examining the motivations for social entrepreneurship using Max Weber’s typology of rationality. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(6), 1094-1114.

Montessori, N. M. (2016). A theoretical and methodological approach to social entrepreneurship as wold-making and emancipation: Social change as a projection in space and time. Entrepreneuship & Regiional Development, 28(7-8), 536-562. doi: 10.1080/08985626.2016.1221229

Morris, M. H., Neumeyer, X., Jang, Y., & Kuratko, D. F. (2016). Distinguishing types of entrepreneurial ventures: An identity-based perspective. Journal of Small Business Management, 56(3), 453-474. doi: 10.1111/jsbm.12272

Murnieks, C. Y., Mosakowski, E., & Cardon, M. S. (2014). Pathways of passion: Identity centrality, passion, and behavior among entrepreneurs. Journal of Management, 40(6), 1583-1606. doi: 10.1177/0149206311433855

Nielsen, S. L., & Gartner, W. B. (2017). Am I a student and/or entrepreneur? Multiple identities in student entrepreneurship. Education and Training, 59(2), 135-154.

Ogber, J. O. (2000). Mythicizing and reification in enterpreneurial discourse: Ideology-critique of entrepreneurial studies. Journal of Management Studies, 37(5), 605-635. doi: 10.1111/1467-6486.00196

Orlandi, L. B. (2017). Am I an entrepreneur? Identity struggle in the contemporary women entrepreneurship discourse. Contemporary Economics, 11(4), 487-498.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Massachusetts: Addison Wesley Publishing Company.

Parker, M. (2002). Against management. Oxford: Polity.

Pedersen, J. (2008). Habermas’ method: Rational reconstruction. Philosophy of Social Sciences, 38(4), 457-485. doi: 10.1177/0048393108319024

Pollitt, C. (2000). Is the emperor in his underwear? An analysis of the impact of public management reform. Public Management: An International  Journal of Research and Theory, 2(2), 181-199. doi: 10.1080/14719030000000009

Rindova, V., Barry, D., & Ketchen, D. J. (2009). Entrepreneuring as emancipation. Academy of Management Review, 34(3), 477-491. doi: 10.5465/amr.2009.40632647

Robertson, D. W., & Grant, P. R. (2016). Immigrant entrepreneurship from a social psychological perspective. Journal of Applied Social Psychology, 46(7), 394-409. doi: 10.1111/jasp.12369

Schwartz, S. H. (2011). Studying values: Personal adventure, future directions. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(2), 307-319. doi: 10.1177/0022022110396925

Shepherd, D., & Haynie, J. M. (2009). Birds of a feather don't always flock together: Identity management in entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 24(4), 316-337. doi: 10.1016/j.jbusvent.2007.10.005

Sieger, P., Gruber, M., Facuhart, E., & Zellweger, T. (2016). Measuring the social identity of entrepreneurs: Scale development and international validation. Journal of Business Venturing, 31(5), 542-572. doi: 10.1016/j.jbusvent.2016.07.001

Spracklen, K. (2009). The meaning and purpuse of Luisure: Habermas and Leisure at the end of modernity. Hampshire: Palgrave MacMillan.

Stets, J. E., & Burke, P. J. (2000). Identity theory and social identity theory. Social Psychology Quarterly, 63, 224-237.

Steyaert, C., & Hjorth, D. (2006). Entrepreneurship as social change. Cheltenham: Edward Elgar.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin, & S. Worchel, The Social Psychology of Intergroup Relations (pp. 33-47), Monterey: CA: Brooks-Cole.

Tedmanson, D., Verduyn, K., Essers, C., & Gartner, W. B. (2012). Critical perspectives in entrepreneurship research. Organization, 19(5), 531-541. doi: 10.1177/1350508412458495

Teske, P., & Schneider, M. (1994). The bureaucratic entrepreneur: The case of city managers. Public Administration Review, 54(4), 331-340.

Tomczyk, D., Lee, J., & Winslow, E. (2013). Entrepreneurs’ personal values, compensation, and high growth firm perfrmance. Journal of Small Business Management, 51(1), 66-82.  doi: 10.1111/j.1540-627X.2012.00374.x

 Verduijn, K., Dey, P., Tedmanson, D., & Essers, C. (2014). Emancipation an/or oppression? Conceptualizing dimensions of criticality in entrepreneurship studies. International Journal of Enterpreneurial Behavior & Research, 20(2), 98-107.

Weidhaas, A. D. (2018). Female business owners hidning in plain sight. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 10(1), 2-18.

Williams, C. C., & Nadin, S. J. (2013). Beyond the entrepreneur as a heroic figurehead of capitalism: Re-representing the lived practices of entrepreneurs. Entrepreneurship & Regional Development, 25(7-8), 552-568. doi: 10.1080/08985626.2013.814715

 Yitshaki, R., & Kropp, F. (2016). Entrepreneurial passions and identities in different contexts: A comparison between high-tech and social entrepreneurs. Entrepreneurship and Regional Development, 28(3-4), 206-233. doi: 10.1080/08985626.2016.1155743

Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O., & Shulman, J. M. (2009). A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical. Journal of Business Venturing, 24, 519-532. doi: 10.1016/j.jbusvent.2008.04.007

Zhang, Z., & Chun, D. (2017). Becoming entrepreneurs: How immigrants developed entrepreneurial identities. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 24(5), 947-970. doi: 10.1108/IJEBR-07-2016-0214