تدوین الگوی مفهومی ارتباطات آب و تبیین ظرفیت‌های ارتباطات برای مسائل آب در ایران

نوع مقاله: مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانف تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

10.22035/isih.2020.3515.3719

چکیده

مروزه تقریباً بر همگان آشکار شده است که محیط زیست به همان اندازه که در علوم طبیعی مورد توجه است، در علوم اجتماعی هم حائز اهمیت و نیازمند توجه است. به همین دلیل در دانشگاه‌های برتر دنیا رشته‌هایی مانند «جامعه‌شناسی محیط زیست» و «ارتباطات زیست محیطی» راه اندازی شده است. علوم اجتماعی و علوم ارتباطات در ایران، توجه جدی به محیط زیست نداشته‌اند و سابقه مباحث زیست محیطی در علوم اجتماعی ایران به کمتر از یک دهه می‌رسد. در این شرایط نباید توقع داشت که «ارتباطات آب» که به مراتب مفهوم جدیدتری از ارتباطات زیست محیطی است در ایران شناخته شده باشد و مباحث نظری و کاربردی مربوط به آن رشد کرده باشد. بنابراین مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که ارتباطات و آب از لحاظ نظری چه نسبتی با یکدیگر یافته‌اند؟ و ارتباطات آب به مثابه یک حوزۀ میان رشته‌ای جدید چه ظرفیت‌هایی برای حل موضوعات مرتبط با مسائل آب در ایران دارد؟ الگوی ارتباطات آب آروه بازن به عنوان الگویی مناسب برای طرح مباحث نظری مرتبط و توضیح مسایل ارتباطات آب، این حوزه را محل تلاقی رشته‌هایی مانند ارتباطات زیست محیطی، ارتباطات توسعه، ارتباطات ریسک، ارتباطات سلامت و ارتباطات علم می‌داند. این مقاله با تشریح ابعاد مختلف این مدل و جرح و تعدیل آن، مدل ارتقاءیافته‌ای برای حوزه‌های نظری مرتبط با ارتباطات آب ارائه کرده است. در نهایت با تبیین ابعاد و جنبه‌های مختلف مسائل آب در ایران پیشنهادهایی برای حل مسائل آب به کمک حوزه ارتباطات آب طرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات