نوع مقاله: مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/الزهرا

2 استاد.دانشگاه تهران

3 دانشگاه الزاهرا

10.22035/isih.2020.3650.3831

چکیده

در دو دهه گذشته محصولات تغییر یافته ژنتیکی موضعی برای مناقشه بوده است. هدف این مطالعه بررسی ادعاهایی است که در این مناقشه مطرح می شود و شناسایی کنشگران و مدعیانی است که به طرح این ادعاها می پردازند. این مطالعه یک مطالعه موردی کیفی است. داده های مطالعه از مصاحبه با کنشگران کلیدی و فعال در این حوزه، مناظره های دانشگاهی و متون مرتبط با این مناقشه شامل متون تخصصی و غیر تخصصی جمع آوری شده است. برای تحلیل داده های تحقیق از روش تحلیل تماتیک استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دو شبکه موافق و مخالف پیرامون این محصولات شکل گرفته است. هر شبکه متشکل از کنشگرانی است که نقطه اشتراک آنها دیدگاهی است که در مورد محصولات تراریخته دارند. شبکه موافقان، محصولات تراریخته را در چارچوب های امنیت غذایی، محیط زیست پاک، غذای سالم و تولید ملی قرار می دهند. هر یک از این چارچوب ها برای جلب توجه و اقناع گروه ها و سازمان های ذیربط به کار گرفته می شود. چارچوب امنیت غذایی برای متقاعد کردن وزارت جهاد کشاورزی، چارچوب محیط زیست پاک برای اقناع و جلب توجه سازمان محیط زیست و غذای سالم برای جلب حمایت وزارت بهداشت به کار گرفته می شود. چارچوب تولید ملی نیز مورد نظر مسئولان کشور است. مخالفان نیز با برجسته کردن مخاطرات این محصولات که شامل مخاطرات ایمنی زیستی و مخاطرات امنیتی است، به دنبال جلب حمایت دیگر کنشگران هستند. تسلط هر یک از این چارچوب ها منجر به پیامدهای متفاوتی می شود.

کلیدواژه‌ها