نوع مقاله: مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

10.22035/isih.2020.3466.3679

چکیده

طی سال‌های اخیر، علی‌رغم انجام پژوهش‌های متعدد در حوزۀ اشتغال دانش آموختگان در کشور، همچنان ابعادی از این موضوع ناشناخته بوده و براین اساس، انجام فراتحلیل کیفی در این زمینه می‌تواند ضمن مشخص ساختن ویژگی‌های روش‌شناختی و محتوایی این پژوهش‌ها، خلأهای پژوهشی موجود در این حوزه را شناسایی نماید. لذا با استفاده از روش فراتحلیل کیفی، 92 پژوهش انجام شده در این حوزه در بازۀ زمانی (1397-1357) در قالب پایان‌نامه و مقاله‌های پژوهشی با جستجوی دو کلیدواژه «اشتغال و دانش‌آموختگان« در دو منبع علمی «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات علمی ایران(ایرانداک)» و «پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی» واکاوی شده است. در بررسی پژوهش‌های موجود طی چند دهه اخیر، پرداختن به مسئله اشتغال دانش‌آموختگان با تأکید بر چند موضوع مشخص مانند وضعیت اشتغال و بیکاری دانش‌آموختگان، ضرورت توجه به کیفیت آموزش عالی و برنامه درسی موجود در دانشگاه و توجه به موضوع کارآفرینی دانش‌آموختگان بوده است. با توجه به نتایج تحقیقات این حوزه، تکرار پژوهش در این موضوعات و فقدان یک مطالعه جامع در حوزه اشتغال دانش‌آموختگان را می‌توان به عواملی چون سهم نامتناسب رشته‌های تحصیلی، عدم تعادل در استفاده از رویکردهای روشی، خلأ تحلیل‌های نظری و منطبق با شرایط جامعه ایران، کم‌رنگ بودن موضوع جنسیت، عدم تمرکز بر مسائل و چالش‌های درون‌سازمانی دانش‌آموختگان شاغل، توجه ناکافی به موضوعاتی چون مهارت افزایی و فعالیت در بخش تعاون و فقدان پژوهش‌های مبتنی بر آینده پژوهشی نسبت داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات