نوع مقاله: مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد، ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران

10.22035/isih.2020.3925.4035

چکیده

در همه‌گیری کووید-19 با یک بحران اجتماعی تاثیرگذار بر تمامی ابعاد زندگی انسانها روبرو هستیم. فهم ابعاد دقیق این دگرگونی مستلزم بکارگیری مدلی مفهومی یا رویکردی میان رشته‌ای است. از همین رو، هدف اصلی مقاله حاضر فهم تأثیرها و واقعیات بحران کووید-19 بر مبنای نظریه سیستم‌های اجتماعی نیکلاس لومان و با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای و روش توصیفی - تحلیلی است. سوالی که مطرح است این است که « بحران کووید- 19 چه ابعادی از حیات انسان‌ها ‌را متأثر ساخته و شامل چه واقعیاتی می‌شود؟» فرضیه‌ مورد آزمون عبارت است از: «بحران کرونا در سه سطح سیستمی تعاملاتی، سازمانی و جامعوی قابل بررسی است و در خرده سیستم‌هایی چون قانون، علم، دین، سیاست، اقتصاد و آموزش و پرورش قابل فهم است». نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که تغییر رویکرد در بستر سیستم تعاملات اجتماعی باعث دگرگونی اساسی در تعاملات روزمره افراد شده است. در سیستم سازمانی برخی سازمانها منتفع و برخی زیان دیده اند و کنش سازمانی برخی نهادها به داخل منازل کشیده شده است. سیستم جامعوی که خود شامل شش قسمت می شود نیز تغییراتی مهم در زمینه اقصادی، ظهور قوانین جدید در بسیاری از ابعاد زندگی شهروندان، تحولی عمیق در زمینه باورهای دینی، تغییر رویه در شیوه آموزشی، توجه ویژه به علوم تجربی و تمرکز‌گرایی در حوزه خرده سیستم سیاست را تجربه نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات