نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشیار اندیشه سیاسی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

رویکرد میان‌رشته‌ای، رویکرد پساتوسعه به دانش است؛ رویکردی که آرمان‌‌‌‌ـ‌هنجار مسئولیت را پیش می‌نهد: «میانِ» سوژه و ابژه، خود و دیگری، و گذشته و آینده چیزی لازم است تا خدشه‌های نظام غایی امنیت را جبران کند. بدون این غایت میانی، همۀ ارزش‌های نو در معرض خدشه و انحراف هستند. اما این مسئولیت نیز با محدودیت روبه‌رو است؛ به‌گونه‌ای که چه‌بسا میان‌رشتگی نیز ناقض غایت خود شود. خوانش پدیدارشناختی، این محدودیت را جبران می‌کند. تحقق آن جبران و رفع این محدودیت، در گرو مسئولیت برای کاستن استعداد وقوع شرارت‌ در موقعیت است: درست آن‌گاه که کمتر دست به خشونت می‌زنیم، کمتر به تبعیض وقع می‌نهیم، و کمتر به بهره‌کشی، تخریب، تجاهل، و بی‌عملی روی می‌آوریم، زمینۀ مسئولیت را خلق کرده‌ایم. برای ما که در فرایند پیشرفت هستیم، میان‌رشته‌کاری به‌مثابه کنش برآمده از همکاری رشته‌ها، در راستای تحقق مسئولیتی که با خود امنیت و ایمنی را نیز محقق می‌کند، امری خطیر و کاری بسیار دشوار است؛ تنها با پرمایگی دانشی و اخلاقی است که می‌توان در نظر و عمل، میان‌رشته‌شناس و میان‌رشته‌کار شد. میان‌رشتگی از خود ما آغاز می‌شود و تحقق خود، بدون ادراک خردورزی و بدون تلاش سنجش‌گری ناممکن است. مساهمت من در این مطالعه میان‌رشته‌ای در حد همین افزوده است که می‌توان با رهیافتی متفاوت از رهیافت اثبات‌گرایانه به تبیین افقی از میان‌رشته‌ای پرداخت که انتقادهای گذشته، دیگر سر راست نکنند و زمینه‌های تبانی میان‌رشتگی برای مباشرت در شرارت را منتفی ‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ادموند، هوسرل؛ مک‌کواری، جان؛ یاسپرس، کارل؛ هایدگر، مارتین (1382). فلسفه و بحران غرب (مترجم: پرویز ضیاءشهابی، رضا داوری اردکانی، محمدرضا جوزی). تهران: هرمس.

آوث‌ویت، ویلیام (1386). هابرماس (مترجم: حسن چاووشیان و لیلا جوافشانی). تهران، ایران: نشر اختران.

باترفیلد، هربرت (1373). مبانی علم نوین (مترجم: یحیی نقاش صبحی). تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

بحرانی، مرتضی (1390). میان‌رشتگی به مثابه مسئولیت. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 3(11)، 1-20. doi: 10.7508/ISIH.2011.09.001

بوررو، آلفونسو (1389). دانشگاه نهادی امروزین (مترجم: علی شریفی). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

بوئر، پیترنل (1397). ارزیابی پایداری و مسئولیت اجتماعی در آموزش عالی. در درک. کی بوک و دیگران، مسئولیت اجتماعی دانشگاه. (مترجمان: آرمین امیرعلی پاپلی‌یزدی، مریم عالم‌زاده). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

پارخ، بیخو (1383). فلسفه فلسفه سیاسی (مترجم:‌منصور انصاری). اندیشه سیاسی، 1، 21-5.

پازوکی، شهرام (1379). دکارت و مدرنیته. فصلنامه فلسفه دانشگاه تهران، 1، 171-180.

پینکر، استیون (9 خرداد 1397). اگر انسان در عصر روشنگری پیشرفت نکرده است، پس پیشرفت اصلاً چیست؟. سایت ترجمان علوم انسانی، برگرفته از  http://tarjomaan.com/barresi_ketab/9006/

تقویان، ناصرالدین علی (1397). هابرماس، زبان و کنش همرسانشی. تهران: قصیده‌سرا.

توماس، کارولین (1382). حکومت جهانی توسعه و امنیت انسانی (مترجم: مرتضی بحرانی). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

چانداراموهان، بالا، و استفن، فالوز (1389). پیش به­سوی میان‌رشته‌گرایی در قرن بیست‌و یکم، در: بالاساب موهان، ‌یادگیری و تدریس میان‌رشته‌ای در آموزش عالی (مترجم: محمدرضا دهشیری). تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

چن، شوسیانگ، و دیگران (1397). مسئولیت اجتماعی دانشگاه: معرفی بنیادی اخلاقی برای موسسات آموزش عالی، در: درک بوک و دیگران، مسئولیت اجتماعی دانشگاه، (آرمین امیر و دیگران)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

حائری یزدی، مهدی (1384). کاوش‌های عقل عملی. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

حبیبی، الهام؛ عباس، منوچهری؛ میرعمادی، طاهره؛ و مهدی، رضا (1397). اندیشه‌شناسی سیاسی نظریه سرمایه انسانی و استخراج دلالت‌های سیاستی آن در حوزه آموزش عالی. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 11(1)، 197-165. doi: 10.22035/isih.2019.3241.3510

خاتمی، محمود (1387). گفتارهایی در پدیدارشناسی هنر. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.

خورسندی‌طاسکوه، علی (1388). گفتمان میان‌رشته‌ای دانش. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

دکارت، رنه (1381). تأملات در فلسفه اولی (مترجم: احمد احمدی). تهران: سمت.

دکارت، رنه (1388). گفتار در روش راه بردن عقل (مترجم: محمدعلی فروغی). تهران: نیلوفر.

دیما، آلینا و دیگران (1397). مدلی برای مسئولیت اجتماعی دانشگاهی. در: درک بوک و دیگران، مسئولیت اجتماعی دانشگاه (مترجم: آرمین امیر و دیگران). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

دیویس، کالین (1386). درآمدی بر اندیشه لویناس (مترجم: مسعود علیا). تهران: حکمت.

رالز، جان (1388). نظریه عدالت (سیدمحمد کمال سروریان و مرتضی بحرانی). تهران، ایران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

رالز، جان (1389). قانون ملل (مترجم: مرتضی بحرانی و محمد فرجیان). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

رجبی، احمد (1396). تفسیری از نقد هایدگر بر مبدا و موضوع پدیدارشناسی استعلایی هوسرل. حکمت و فلسفه، 13(1)، 42-23.    doi: 10.22054/WPH.2017.7617

رژ کوله، نیکول (1388). آموزش دانشگاهی و مطالعات میان‌رشته‌ای؛ چارچوبی برای تحلیل، اقدام و ارزیابی (مترجم: محمدرضا دهشیری). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

رشر، نیکولاس (1395). معرفت‌سنجی (مترجم: مرتضی بحرانی). تهران: کتاب نشر.

ریخته‌گران، محمدرضا (1380). پدیدارشناسی چیست؟. فصلنامه فلسفه، 1، 200-193.

زایپل، مایکل (1387). مقدمه‌ای بر مطالعات میان‌رشته‌ای (مترجم: مهناز شاه‌علی‌زاده). در: محسن علوی‌پور و همکاران  (تدوین و ترجمه)، مبانی نظری و روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

سالتر، لیورا (1387). علم و گفتمان عمومی (مترجم: علی قالیچی‌ها)، در: محسن علوی‌پور و همکاران  (تدوین و ترجمه)، چالش‌ها و چشم‌اندازهای مطالعات میان‌رشته‌ای (جلد دوم). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

سرل، جان (1387). چگونه باید از هست استنتاج می‌شود؟.  در:  محمود فتحعلی (و دیگران)، مجموعه مقالات فلسفه اخلاق. تهران: طبع و نشر.

سروش، عبدالکریم (1360). دانش و ارزش. تهران: یاران.

شوتز، آلفرد (1371). چند مفهوم اصلی پدیدارشناسی (مترجم:  یوسف اباذری). مجله فرهنگ، 11، 32-11.

علوی‌پور، محسن (1387). مبانی نظری و روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای (مجموعه مقالات/ ج 1)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

علوی‌پور، محسن و همکاران  (1387). چالش‌ها و چشم‌اندازهای مطالعات میان‌رشته‌ای (مجموعه مقالات/ ج2). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

الفارابی، ابونصر(1996). احصاءالعلوم (مقدمه و شرح: علی بوملحم؛ چاپ اول)، بیروت: دار و مکتبه الهلال.

فراست، سوزان اچ.، پاول م. جین، دانیل تئودورسکو، آمی ب. براون (1387). پژوهش در مرزها: چگونه طرح‌های ابتکاری فکری، مرزهای رشته‌ای را درمی‌نوردند؟ (مترجم: محسن علوی‌پور). در: محسن علوی‌پور و همکاران  (تدوین و ترجمه)، چالش‌ها و چشم‌اندازهای مطالعات میان‌رشته‌ای (مجموعه مقالات/ ج2). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

فوردمن، رابرت، و کارل میچم، آرتور ب. ساکس، پرسش از میان‌رشتگی، ترجمه: ارکان شریفی، در: محسن علوی‌پور و همکاران  (تدوین و ترجمه)، چالش‌ها و چشم‌اندازهای مطالعات میان‌رشته‌ای (مجموعه مقالات؛ جلد 2). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

فی، برایان (1383). پارادایم‌شناسی علوم انسانی (مترجم: مرتضی مردیها). تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبری.

کاپلستون، فردریک چارلز (1386). تاریخ فلسفه (مترجم: عبدالحسین آذرنگ و سیدمحمود یوسف ثانی). تهران: سروش.

کاسترونوو، راس (1387). در پناه دانش میان‌رشته‌ای: جفرسون، دوبویس و نفی سیاست، مهدی رحمانی، در: محسن علوی‌پور و همکاران  (تدوین و ترجمه)، چالش‌ها و چشم‌اندازهای مطالعات میان‌رشته‌ای (مجموعه مقالات؛ ج2) تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387.

کالانان، لارا (1387). معنای مهارت در کلاس میان‌رشته‌ای، ترجمه محسن علوی‌پور در: محسن علوی‌پور و همکاران  (تدوین و ترجمه)، مبانی نظری و روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای (مجموعه مقالات/ ج 1)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387.

کانت، ایمانوئل (1362). سنجش خرد ناب (مترجم: شمس‌الدین ادیب سلطانی). تهران: امیرکبیر.

کانت، ایمانوئل (1383).اجتماعی بودن غیراجتماعی؛ گزیده‌ای از اندیشه تاریخ جهان از دیدگاه جهان‌گرایی. در میکائل گاراندو، لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب (مترجم: عباس باقری؛ صص82-80). تهران، نشر نی.

کلاین، جولی تامپسون (1390). فرهنگ میان‌رشته‌ای در آموزش عالی (مترجم: نعمت‌الله موسی‌پور و هدایت‌الله اعتمادی‌زاده). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

کوله، نیکول رژ (1388). آموزش دانشگاهی و مطالعات میان‌رشته‌ای؛ چارچوبی برای تحلیل، اقدام و ارزیابی (مترجم: محمدرضا دهشیری). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

گرِی، جان (30 خرداد 1397). استیون پینکر دربارۀ خشونت و جنگ اشتباه می‌کند (مترجم: محمد باسط). برگرفته ازhttp://tarjomaan.com/neveshtar/9026/

گود، جیمز ام. ام. (1387). رشته‌ای کردن روان‌شناسی اجتماعی: مطالعه موردی در روابط مرزی در تاریخ علوم انسانی، (مترجم: مرتضی نصیری). در: محسن علوی‌پور و همکاران  (تدوین و ترجمه)، چالش‌ها و چشم‌اندازهای مطالعات میان‌رشته‌ای (مجموعه مقالات؛ ج2). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

گیدنز، ‌انتونی (1378). سیاست، جامعه‌شناسی و نظریه اجتماعی (مترجم: منوچهر صبوری). تهران‌: نشر نی.

گیدنز، انتونی (1380). پیامدهای مدرنیت (مترجم: محسن ثلاثی). تهران: نشر مرکز.

لاتوکا، لیسا آر.(1387). آموختن کار میان‌رشته‌ای (رویکردی اجتماعی ـ فرهنگی به کار دانشگاهی). در محسن علوی‌پور همکاران  (تدوین و ترجمه)، چالش‌ها و چشم‌اندازهای مطالعات میان‌رشته‌ای (ج2). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

ماتون، کنت آی.؛ داگلاس دی. پرکینز؛ و سوزان سگرت (1387). روان‌شناسی ارتباطی  در گذرگاه: دورنمای نظریه، تحقیق و کنش میان‌رشته‌ای (مترجم: سیدمحسن علوی‌پور). در: محسن علوی‌پور و همکاران ، چالش‌ها و چشم‌اندازهای مطالعات میان‌رشته‌ای (ج2). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

مرادی، محمدعلی (1388). ظهور و تکوین علوم انسانی در غرب. ‌در: علی خورسندی طاسکوه، علوم انسانی و ماهیت تمدن‌سازی آن. تهران، ایران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

مورن، ادگار (1387). پیرامون میان‌رشتگی (تدوین و ترجمه: توحیده ملاباشی، محسن علوی‌پور و همکاران). در مبانی نظری و روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای (ج 1). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

مورَن، جو (1377). میانْ‌‌رشتگی (مترجم: داود حاتمی). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

نیکفر، محمدرضا (1381). خاستگاه و چیستی عصر جدید. مجله آفتاب، ۱۷، 10-1.

والاد، برنار (1387). موضوع میان‌رشتگی (مترجم: توحیده ملاباشی). در: محسن علوی‌پور و همکاران (تدوین و ترجمه)، مبانی نظری و روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای (ج 1). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

هازن، نورستن (1377). ایده دانشگاه (مترجم: علی طایفی). نشریه رهیافت، 18، 28-14.

هسبیبر، شارلین (1397). فمنیسم و میان‌رشتگی (مترجم: بابک طهماسبی). در: جوان دی جورجیو لوتز، زنان در آموزش عالی (صص137-117). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

هوسرل، ادموند (1378). عقل‌گرایی و بحران تمدن اروپایی (مترجم: مراد فرهادپور). ارغنون، 15، 38-25.

هوسرل، ادموند (1381). بحران علم اروپایی و پدیده‌شناسی استعلایی (مترجم: کامران ساسانی). در: از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم: متن‌هایی برگزیده (ویرایش لارنس کهون؛ مترجم: عبدالکریم رشیدیان). تهران: نشر نی.

هوسرل، ادموند (1384). تأملات دکارتی (مترجم: عبدالکریم رشیدیان). تهران: نشر نی.

هوسرل، ادموند (1386). ایده پدیده‌شناسی (مترجم: عبدالکریم رشیدیان). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 

Aram, J.D. (2004). Concept of interdisciplinarity: Configuration of knowledge and action. Human Relations, 57(4), 379–412. doi: 10.1177/0018726704043893

Armstrong, F. H. (1996). Faculty development through interdisciplinarity. Journal of General Education, 32(11), 53–54.

Bammer, G. (2000). Disciplining interdisciplinarity, integration and implementation sciences for researching complex real-world problems. The Australian National University Canberra ACT: ANU E Press. doi: 10.22459/DI.01.2013

Baxi, U., (2000). Transdisciplinarity and transformative praxis. In M. Somerville, and D. Rapport (eds.), Transdisciplinarity: Recreating integrated knowledge (pp. 77-85). Oxford, UK: EOLSS.

Brewer, D. (1999). Garry, the challenges of interdisciplinarity. Policy Sciences, 32, 327-337. doi: 10.1023/A:1004706019826

Bride, W. M. (Mar. 24, 2005). Kant’s moral philosophy and the question of pre-emptive war. Reteirved from  http://sens-public.org/article150.html?lang=fr

Campbell, D. (1969). Ethnocentrism of disciplines and the fish-scale model of omniscience. In M. Sherif & C. W. Sherif (Eds.), Interdisciplinary Relationships in the Social Sciences (PP. 328-348). Boston.

Clark, U. (2015). Nietzsche on Free Will, Causality, and Responsibility. Oxford Scholarship Online doi: 10.1093/acprof:oso/9780199371846.003.0005

Depaoli, P. (2008). Interdisciplinarity and Its research: the influence of Martin Heidegger from ‘Being and Time’ to ‘The Question Concerning Technology’. In: Interdisciplinary Aspects of Information Systems Studies. Physica-Verlag HD.

Doorn, N., & Taebi, B. (2018). Rawls’s wide reflective equilibrium as a method for engaged interdisciplinary collaboration: potentials and limitations for the context of technological risks. Science, Technology, & Human Values, 43(3), 487–517. doi: 10.1177/0162243917723153

Doyle, T. E. (Mar. 2010). Kantian nonideal theory and nuclear proliferation. Reterived from  https://www.cambridge.org/core/journals/international-theory

Du Bois, W. E. B. (1975). Dusk of Dawn. Millwood, N.Y.: Kraus-Thomson Organization.

Fish, S. (1989). Being interdisciplinary is so very hard to do. Profession, 15-22.

Fordman, R., & Klein, J. T. (2010). The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford Press.

Frodeman, R., Mitcham, C. & Sacks, A. (2001). Questioning Interdisciplinarity. Science, Technology, and Society Newsletter, 126 & 127, 1-5.

Ghnassia, V. J. D., & Seabury, M. B. (2002). Interdisciplinarity and the Public Sphere. The Journal of General Education, 51(3), 153–172. doi:10.1353/jge.2003.0002

Graff, G., (1992). Beyond the culture wars: How teaching the conflicts can revitalize American education. New York: Norton.

Gunn, G. (1992). Interdisciplinarity. In J. Gibaldi (ed.), Modern Languages andLiteratures (P. 254). New York.

Hegel, G. (1956). The philosophy of history. New York: Dover.

Heidegger, M. (1977). Science and reflection; The question concerning technology and other essays (William Lovett Trans.). New York: Harper & Row.

Huutoniemi, K. (2016). Interdisciplinarity as academic accountability: prospects for quality Control across disciplinary boundaries. Social Epistemology, 30(2), 163-185. doi: 10.1080/02691728.2015.1015061

Kavaloski, V. (1979). Interdisciplinary education and humanistic aspiration: A critical reflection. In: J. Kockelmans (Ed.), Interdisciplinarity and higher education (pp. 224–244), University Park, PA: Pennsylvania State University.

Kearney, R. (1999). Poetics of modernity: Toward a hermeneutic imagination. Humanity Books.

Kelly, J. (1996). Wide and narrow interdisciplinarity. The Journal of Education, 45(2), 95-113.

Klein, J. T. (1999). Mapping interdisciplinary studies (The academy in transition series). Washington, D.C.: Association of American Colleges & Universities.

Klein, J. T., & Mitcham, C. (2010). Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford UP.

Kothari, A., Maclean, L., Edwards, N., & Hobbs, A. (2011b). Indicators at the interface: Managing policymaker-researcher Collaboration. Knowledge Management Research & Practice, 9(3), 203–214. doi: 10.1057/kmrp.2011.16

Kulkarni, M. (Ed), (2011). Interdisciplinary perspectives in political theory. India: SAGE Publications.

Lei, P. & Katrenko, S. (2015). A review of the UK’s interdisciplinary research using a citation-based approach. Report to the UK HE Funding Bodies and MRC by Elsevier.

Leitch, V. B. (2005). Theory ends. Profession, 2005(1), 122–128. doi:10.1632/074069505x82707

Lélé, SH. & Norgaard,  R. B. (2005). Practicing interdisciplinarity,  BioScience, 55, 967–975. doi: 10.1641/0006-3568(2005)055[0967:PI]2.0.CO;2

Lenk, H. (2018). Interdisciplinarity and Responsibility for Land Use, GIS and Eco-systems; Some Problems of Social Traps. Erschienen bei KIT Scientific Publishing, Schriftenreihe des Studiengangs, Geodäsie und Geoinformatik, 171-177. Doi: 10.5445/IR/1000080234

Miller, T. R., Baird, T. D., Littlefield, C. M., Kofinas, G., Chapin III, F. S., & Redman, C. L. (2008). Epistemological Pluralism: Reorganizing interdisciplinary research. Ecology and Society, 13(2). doi:10.5751/es-02671-130246

Mizruchi, S., (1999). Neighbors, strangers, corpses: Death and sympathy in the early writings of W. E. B. Du Bois. In W. E. B. Du Bois, The Souls of Black Folk: A Norton Critical Edition, ed. Henry Louis Gates, Jr. and Terri Hume Oliver, New York.

Mulder, M. (2012). Interdisciplinarity and education: towards principles of pedagogical practice. The Journal of Agricultural Education and Extension, 18(5), 437–442. doi:10.1080/1389224x.2012.710467

Newell, W. (1998). Professionalizing interdisciplinarity. In: W. Newell (Ed), Interdisciplinarity: Essays from the literature (pp. 529-563). New York: College Board.

Pinker, S. (2018). Enlightenment now: The case for reason. Science, Humanism, and Progress, Penguin.

Popper, K. (1963). Conjectures and refutations: the groth of scientific knowledge. Routledge.

Salter, L., & Hearn, A. (1996). Outside the lines: Issues in interdisciplinary research. McGill-Queen’s University Press.

Shailer, K. (2005). Interdisciplinarity in a disciplinary universe: a review of key issues. Faculty of Liberal Studies, Ontario College of Art & Design.

Shortland, M. & Gregory, J. (1991). Communicating Science: A Handbook. England: Longman Scientific.

Snow, C. P., (1959). The two cultures and the scientific revolution. London: Cambridge University Press.

Weigold, M. F. (2001). Communicating science. Science Communication, 23(2), 164–193.   doi:10.1177/1075547001023002005

Welch IV, J. (2009). Interdisciplinarity and the history of Western Epistemology. Issues in Integrative Studies, 27, 35-69.

Withers, G. (2013). Creating the new university. In: G. Bammer (ed.), Disciplining Interdisciplinarity: Integration and Implementation Sciences for Researching Complex Real-world Problems (pp. 375-381), ANU ePress, Australian National University.

Wohl, R. R. (1955). Some observations on the social organization of interdisciplinary social science research. Social Forces, 33(4), 374–383. doi:10.2307/2573010

Wolf, L. (1988). Between literature and science: The rise of sociology (R. J. Hollingdale, Trans.). New York: Cambridge University Press. doi: 10.1002/1520-6696(199001)26:13.0.CO;2-O