نوع مقاله: مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استاد علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با سرعت انتشار بی‌سابقه و تداوم غیرقابل‌تصور در به‌چالش‌کشیدن تعاملات کوچک و کلان انسانی، ویروس کویدـ‌19 اکنون به دغدغه‌ای مهم برای متخصصان و همچنین مردم عادی در سراسر جهان تبدیل شده است. ویروس کرونا نه‌تنها سلامت انسان‌ها را به‌ خطر انداخته، بلکه حتی زیست‌جهان انسانی را مختل کرده است. فواصل زمانی وقوع پاندمی‌‌ها در حال کاهش است و در‌عین‌حال، هر بار بر شدت و قدرت ویرانگری هر پاندمی جدید افزوده می‌شود. این بدان معناست که عالم بشری تنها از طریق ویروسی مشخص تهدید نمی‌شود، بلکه در حال تجربهٔ روند ویرانگر پاندمی‌های تشدید‌شونده است. این مقاله تلاش دارد تا با این پدیده از منظری میان‌رشته‌ای مواجه شود. آنچه در اینجا ادعا شده این است که پرسش‌ها فقط زمانی پاسخ‌های مقتضی را خواهند گرفت که به واقعیات مربوط به منشأ این ویروس توجه شود. ویروس کرونا معلول علت یا علل معینی نیست، بلکه در بطن عالم زندگانی بشر، که شامل «طبیعت» هم می‌شود، نشانه‌ای است که بر اختلالی قابل‌توجه، اما اغلب نادیده‌گرفته‌شده، در عالم انسانی دلالت دارد. در عالمیت تکنیکی‌شدهٔ دوران مدرن جنگ‌افزار‌‌ تکنولوژیکی منشأ پاندمی‌ها و ویروس‌هاست. به عبارت‌دیگر، در جهان تکنولوژیکی هم طبیعت و هم زیست‌جهان انسانی به‌نحوی نظام‌مند تخریب و مختل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Clark, D. P., & Pazdernik, N. J. (2016). Biological warfare: Infectious disease and boterrorism. Biotechnology, 687–719. doi: 10.1016/B978-0-12-385015-7.00022-3

Daszak, P. (July, 2020). We are entering an era of pandemics – it will end only when we protect the rainforest. The Guardian, Rederived from https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/28/pandemic-era-rainforest-deforestation-exploitation-wildlife-disease

Durkheim, E. (1984). The division of labour in society. Introduction by Lewis Coser (W. D. Halls. Trans.). Macmillan Press.

Feenberg, A. (2005). Heidegger and Marcuse: The Catastrophe and Redemption of History. Routledge. doi: 0.4324/9780203489000

Fitzpatrick, C. (2019). The Machine Stops by EM Forster. https://www.fantasybookreview.co.uk/EM-Forster/The-Machine-Stops.html

Gander, H. H. (2017). Self-understanding and lifeworld. Indiana University Press.

Heidegger, M. (1927). Sein und Zeit. Max Niemeyer. Tübingen.

Heidegger, M. (1953). Question concerning technology. In Basic Writings (pp. 308-341). Harper San Francisco.

Heidegger, M. (1966). Discourse on thinking: A translation of Gelassenheit. New York: Harper Torchbooks.

Husserl, E. (1970). The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: An introduction to phenomenological philosophy (D. Carr, Trans.). Northwestern University Press.

Inayatullah, S., & Ed Roper. (2020).lets get flexible: Brisbane Grammar School Navigates the Covid-19 Crises. Journal of Future Studies, Rederived from https://jfsdigital.org/2020/07/21/brisbane-grammar-school

Kádára, Z., & Tóthb, J.I. (2013). The critique of technology in 20th century philosophy and dystopias. Social and Behavioral Sciences, 71, 53–60.

Krell, D.F. (1970). Inroduction. In M. Heidegger, Basic Writings. Harper Sanfrancis Co.

Lallanilla, M. (Feb. 11, 2019). The effects of war on the environment. Thought Co, Rederived from https://www.thoughtco.com/the-effects-of-war-on-environment-1708787

Marcuse, H. (1968). Negations; Essays critical theory. London: Allen Lane, Penguin Press.

Patterson, M. M. (2005). The coming Influenza pandemic: Lessons from the past for the future. The Journal of the American Osteopathic Association, 105, 498-500.

Rowland, H., & Wheeler, P. (2013). Introduction: Eco-dystopias: Nature and the dystopian imagination. Critical Survey, 25(2), 1.

Schwering, M. (Sep. 15, 2020). Jürgen Habermas über Corona: So viel Wissen über unser Nichtwissen gab es noch nie“. Frankforter Rundschau. Reterived from https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/juergen-habermas-coronavirus-krise-covid19-interview-13642491.html

Stock, A. (2018). Modern dystopian fiction and political thought: Narratives of world politics (1st edition). London: Routledge.

UNESCO (May, 29, 2020). Futurists on the Covid-19 pandemic shock: “Designing a Covid-19 resilience strategy [Webinar]. Rederived from https://en.unesco.org/events/transforming-future-seminar-8-futurists-covid-19-pandemic-shock-designing-covid-19-resilience

Van Mazijk, C. (2019). Heidegger and Husserl on the technological-scientific worldview. Human Studies, 42, 519–541.

Westing, A. H. (2009). Environmental and ecological consequences of War. 2, 363-373.