نوع مقاله: مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

2 گروه مدیریت،دانشکده مدیریت وحسابداری،واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت، ایران

3 گروه مدیریت،واحد علی آبادکتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

4 گروه مدیریت،دانشگاه پیام نورجمهوری اسلامی ایران

چکیده

زمینه مسئله: مقاله حاضر تلاش می‌کند تاثیر ابعاد زنجیره تامین سبز را بر رضایت مشتریان محصولات لبنی با توجه به نقش تعدیل‌کننده رقابت‌پذیری شرکت مورد بررسی قرار دهد. هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد زنجیره تامین سبز را بر رضایت مشتریان محصولات لبنی با توجه به نقش تعدیل‌کننده رقابت‌پذیری شرکت می‌باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده، از نظر نوع گردآوری داده‌ها توصیفی-همبستگی با شیوه پیمایشی بوده و از نظر هدف یا ماهیت کاربردی است. برای تبدیل اطلاعات کیفی به کمی از طیف طبقه‌بندی شده پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. برای آزمون فرضیات از نرم‌افزارSmartPLS3 استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه 695 برند شرکتی مشغول به فعالیت در زمینه تولید محصولات لبنی است که 484 شرکت از وزارت صنعت معدن و تجارت و 211 شرکت نیز از وزارت جهاد کشاورزی مجوز فعالیت دریافت نموده و مجموعا دارای 2352 شعبه در سطح کشورمی‌باشند. برای تعیین حجم بهینه نمونه از نرم‌افزار نمونه-گیری SPSS Sample Power استفاده شد. حداقل حجم نمونه 298 شرکت تخمین زده شد که بمنظور اطمینان بیشتر تعداد 305 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه-گیری: نتایج نشان می‌دهند که اقدامات سبز داخلی و مشارکت سبز بیرونی بیشترین تاثیر را بر بر نوآوری سبزداشته و همچنین نوآوری ، عملکرد و کارآفرینی سبز بر رضایت مشتری تاثیر دارند اما اثر تعدیلی رقابت‌پذیری شرکت تائید نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات