نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری، گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده پردیس بین الملل قشم، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، هرمزگان، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ، هرمزگان، ایران

3 استادمدعو، دانشکده پردیس بین الملل قشم، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی قشم، هرمزگان، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری و مالی، دانشکده پردیس بین الملل قشم، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان

چکیده

چکیده
عوامل رفتاری و روانی به نام اطمینان بیش از حد مدیران، هزینه‌های نمایندگی، رفتار مدیریت سود و کوته‌بینی مدیران می‌تواند شفافیت اطلاعاتی را تحت تأثیر قرار دهد و باعث تغییرات قابل ملاحظه در آنها شود. از سوی دیگر، شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سهام تحت تاثیر قضاوت‌ها مبتنی برتصورات ذهنی و اطلاعات غیرعلمی و شرایط روانی و احساسی در بورس هستند که می‌تواند تحت تاثیر شفافیت اطلاعاتی باشد. بنابراین با توجه به اهمیت این روابط برای بازار، مقاله حاضر به بررسی اثر ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری مدیران بر گرایش‌های احساسی سرمایه گذاران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور فرضیه‎هایی تدوین و اطلاعات مربوط به شرکت‎های عضو بورس اوراق بهادار برای دوره‌ زمانی بین سال‌های 1387 تا 1396 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری مقاله با توجه به شرایط در نظر گرفته به منظور انتخاب نمونه، شامل 150 شرکت که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. الگوی رگرسیون مقاله با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات تلفیقی بررسی و آزمون شد. نتایج مقاله نشان داد در ارتباط با اثر ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری مدیران، ویژگی رفتارهای خوش‌بینانه، کوته‌بینانه، رفتار نمایندگی و مدیریت سود با کاهش شفافیت در محیط تصمیم‌گیری شرکت سبب تشدید گرایش‎های احساسی سرمایه‌گذاران شده و اثر مثبت و معناداری بر آن دارد. از سوی دیگر، نتایج موید آن است که شاخص قدرت مدیریت که نشان دهنده رفتار مقتدرانه مدیر است، اثر معناداری بر گرایش-های احساسی سرمایه‌گذاران ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات