نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استاد علوم سیاسی، دانشکدۀحقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران

10.22035/isih.2020.3963.4064

چکیده

کرونا، همچون برخی واژگانِ یونانی، دوسرمعنا است؛ هم تاج و هم هاله. اکنون دنیا‌گیر است و تاجِ جهان شده و همه‌چیز را در هالۀ خود فروبرده است. بیماریِ کووید‌ـ‌19، جهان را بر آستانه‌ نهاده است؛ تا جایی‌که، از دنیای پیشاکرونا/پساکرونا، به‌مثابه دو دنیای بسیارناهمانند سخن گفته می‌شود. کرونا، موقعیتِ درمرزافتادۀ جهانِ کنونی را آشکار ساخته است؛ بدون آن‌که، پیشاپیش بر سر آن اجماعی صورت گرفته باشد. کرونا، بزنگاه شده است؛ به‌معنای درهم‌فرورفتنِ دلهره‌آور زمان و مکانِ پر از رهزنان، بدون آن‌که برنامه‌ای ازپیش، برای رویارویی با آنان چیده شده باشد. نشانه‌های جهانِ درحالِ‌تغییر، مدّت زمانی پیش، که از دهکدۀ جهانی سخن به‌میان آمد، آشکار شده بود؛ اما، بر سرِ درون‌مایه‌ها و شیوه‌ها‌ی زیستِ جمعی در دنیای جهان‌گیر/جهانی‌شده، پیمانی بسته نشده بود. نگارنده، با پذیرشِ پیش‌انگارۀ (بنیان‌گرفتنِ زندگی جمعی انسان‌ها برپایۀ دیالکتیکِ تز/آنتی‌تز/سنتز) و با درنظرگرفتنِ رویکردِ تاریخ سیاسی و با بهره‌گیری از روش تبیین تاریخ‌پایه کوشش کرده است‌ تا این انگاره را مستدل سازد که کرونا، چرخش‌گاهی است که نیازمندی جامعۀ بشری را به یک قرارداد نوین اجتماعی، بایسته و هویدا نموده است. اگر در سال1648، مونسترِ ایالتِ وستفالیا، پایانِ نبرد بود و آغازِ توافق جمعی کشورها؛ اکنون، ووهانِ2019، آغازِ نبرد را نمایان کرده است تا بشرِ جهانی‌شده، در راهروِ توافقی دوباره برای قراردادی نوین، گام بردارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اسپریگنز، توماس (1381). فهم نظریه‌های سیاسی (مترجم: فرهنگ رجایی). تهران: آگاه.

اسکندر، فاضل (1396). خرگوش‌ها و مارهای بوآ (مترجم: آبتین گلکار). تهران: نشر افق.

پوئرتولاس، رومن (1396). ناپلئون به جنگ داعش می‌رود (مترجم: ابوالفضل الله‌دادی). تهران: ققنوس.

جاویدی، مجتبی(1399). نگاهی روش‌شناسانه به نظریۀ قرارداد اجتماعی توماس هابز. مطالعات حقوق عمومی، 9، 709-685. doi: 10.22059/JPLSQ.2018.250994.1661

دایموند، جرد (1397). اسلحه، میکروب و فولاد: سرنوشت جوامع انسانی (مترجم:‌ حسن مرتضوی). تهران: بازتاب‌نگار.

دایموند، جرد (1398). فروپاشی: چگونه جوامع راه فنا یا بقا را برمی‌‌‌‌‌‌‌‌گزینند (مترجم: فریدون مجلسی). تهران: فرهنگ نشر نو.

ستاری، سجاد (1395). قرارداد اجتماعی خاورمیانه‌ای. دولت‌پژوهی، 5، 28-1. doi: 10.22054/TSSQ.2016.4151

فراروی، جمشید (1396). فرهنگ طیفی فارسی. تهران: هرمس.

کاویانی، علیرضا (1388). نگرشی نو در گونه‌شناسی بحران. امنیت و نظم، 2، 195-161.

کندی، پل (1382). ظه‍ور و س‍ق‍وط ق‍درت‍ه‍ای‌ ب‍زرگ‌‏‫: ت‍ح‍ولات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ک‍ش‍م‍ک‍ش‌ه‍ای‌ ن‍ظام‍ی‌ در س‍ال‌ه‍ای‌ ۱۵۰۰ ت‍ا ۲۰۰۰ (مترجم: محمد قائد، ناصر موفقیان و اکبر تبریزی). تهران: علمی و فرهنگی.

گل‌محمدی، احمد(1389). بازتعریف تاریخ سیاسی. تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری،84، 128-107.

گیدنز، آنتونی(1395). جهان لغزنده است (مترجم: علی عطاران). تهران: کتاب پارسه.

مقیمی زنجانی، شروین(1396). تامس هابز و بنیادگذاری انگارۀ جدید شهروندی. جستارهای سیاسی معاصر، 4، 130-109.

نقیب‌زاده، احمد(1383). بازخوانی نظم برخاسته از معاهدات وستفالی. مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، 65، 214-187.

وگل، ازرا اف (1397). دنگ شیائوپینگ: اصلاحات در چین (مترجم: میثم مهرمتین). تهران: ثالث.

وود، رندال؛ و دولوکا، کارمینه (1398). خودآموز دیکتاتورها (مترجم:‌ بیژن اشتری). تهران: ثالث.

یو، هوآ (1395). چین در 10 کلمه (مترجم: سعید مقدم). تهران: نشر مرکز.

Bagby, L. (2009). Thomas Hobbes: Turning point for honor. Lanham: Lexington Books.

Bobbio, N. (1993). Thomas Hobbes and the natural law Tradition. Chicago: The University of Chicago Press.

Collingwood, R.G. (1947). The New Leviathan: Man, society, civilization, and society. Oxford: Clarendon Press.

Cutler, C. (2001). Critical reflections on the Westphalian assumptions of international law and organization: A crisis of legitimacy. Review of International Studies, 27, 133–150.

Gauthier, D. (1969). The logic of Leviathan: The moral and political theory of Thomas Hobbes. Oxford: Oxford University Press.

Harrison, T.R. (2003). Hobbes, Locke and Confusion’s Masterpiece. Cambridge: Cambridge University Press.

Hoekstra, K. (2007). Hobbes on natural condition of mankind. In Patricia Springborg (Ed), The Cambridge Companion to Hobbes’s Leviathan (pp.109-127). Cambridge: Cambridge University Press.

Jaede, M. (2018). Thomas Hobbes’s Conception of Peace: Civil Society and International Order. London: Palgrave MacMillan.

Lessnoff, M. (1986). Social Contract. London: MacMillan.

Lessnoff, M. (1990). Social Contract Theory. Washington: New York University Press.

Newey, G. (2008). Hobbes and Leviathan. London: Routledge.

Osiander, A. (2001). Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth.  International Organization, 55(2), 251–287.

Riley, P. (1982). Will and Political Legitimacy: A Critical Exposition of Social Contract Theory in Hobbes, Locke, Rousseau, and Kant. Massachusetts: Harvard University Press.

Scott, R., & Stephan, P. (2006). The Limits of Leviathan: Contract Theory and the Enforcement of International Law. Cambridge: Cambridge University Press.

Sreedhar, S. (2010). Hobbes on Resistance: Defying the Leviathan. Cambridge: Cambridge University Press.

Teschke, B. (2002). Theorizing of the Westphalian System of States: International System from Absolutism to Capitalism. European Journal of International Relations, 8(1), 5–48. doi: 10.1177/1354066102008001001

Thornton, H. (2005). State of Nature or Eden? Thomas Hobbes and His Contemporaries on the Natural Condition of Human Beings. Rochester: The University of Rochester Press.

Tralau, J. (2011). Thomas Hobbes, Carl Schmitt and Three Conception of Politics. In John Tralau (Ed), Thomas Hobbes and Carl Schmitt: The Politics of Order and Myth (pp.3-16). London: Routledge.