نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران

4 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

5 استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22035/isih.2020.3920.4031

چکیده

فرآیندهای اصلیِ اقتصاد دانش‌بنیان تولید، توزیع، انتقال و کاربرد اصلی دانش است و با گسترش روزافزون علم و دانش، و وسعت محدوده بکارگیری آن، تحقیق و توسعه به عنوان کلیدی‌ترین رمز موفقیت صنایع در عصر حاضر محسوب می‌شود. مقاله حاضر به صورت میان رشته‌ای قصدِ توسعۀ دانش برای بکارگیری در صنعت را دارد، و با توجه به قابلیت بکارگیریِ نتایج آن، به طور مستقیم در زمینه‌ی روند ایجاد و شکل‌گیری زنجیره‌ی ارزش تحقیق و توسعه در نظام ملی نوآوری، کاربردی محسوب می-شود. ماهیتِ پژوهش، اکتشافی و هدفِ آن شناسایی عناصر مؤثر بر روند شکل‌گیری زنجیره‌ی ارزش تحقیق و توسعه در نظام نوآوری است؛ و در قالب آزمون مفاهیم نظری و در موقعیت‏های مسائل واقعی و حل مشکلات ملموس و با نتایجِ عینی و مشخص می‌باشد. جامعه آماری پژوهش 30 نفر از خبرگان نظام ملی نوآوری می‌باشند، که به صورت هدفمند و قضاوتی، انتخاب و نتایج دورهای سه‌گانه روش دلفی نشان می‌دهد، که از مجموع 162 سنجه شناسایی شده در مراحل مطالعات کتابخانه‌ای، در نهایت تعداد 89 سنجه در قالب 10 سازه، با اجماع نظر نخبگانی مود تأیید نهایی قرار گرفته‌اند؛ مدل ترسیم شده، برای ساختار "زنجیره تحقیق و توسعه" بر مبنای رویکردی فرآیندی و نتیجه‌گرا است. در این الگو مراحل انجام تحقیق و توسعه در صنعت، در قالب پنج گام دسته‌بندی و در هر گام دو مرحله، و در هر مرحله متناسب با ماهیت آن تعدادی زیر مرحله لحاظ شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات