نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده مطالعات علم و فناوری

2 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10.22035/isih.2020.3909.4026

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت نوآوری بنگاه‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی می‌باشد. روش پژوهش کمی-کیفی بوده و پژوهش در دو بخش انجام شده است. بخش اول به‌صورت کیفی و با استفاده از روش تحلیل پیشینه موضوع و مصاحبه با 9 نفر از سیاست‌گذاران، خبرگان و مدیران بنگاه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام گردیده است. در بخش دوم، الگوی حاصل از این مرحله از طریق توزیع پرسش‌نامه در میان 275 بنگاه فعال در این حوزه پیمایش گردید تا اعتبار الگوی پیشنهاد داده‌شده سنجیده شود. بنا بر نتایج پژوهش حاضر عوامل محیطی در ارتقاء ظرفیت نوآوری بنگاه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به عوامل سازمانی مهم‌تر می‌باشد. به نظر می‌رسد دلیل این اهمیت، تأثیرپذیری بالای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان این حوزه از عواملی همچون رشد و ثبات اقتصادی، رقابت‌پذیری و حمایت از نوآوری از سمت دولت باشد. نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل سازمانی مؤثر بر ظرفیت نوآوری، همکاری و ارتباطات، منابع ایده‌یابی، عوامل فردی، فرهنگ‌سازمانی، راهبردها و مدیریت فناوری، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و تخصیص منابع به نوآوری است. در میان عوامل محیطی مؤثر بر نوآوری حمایت نهادی، عوامل کلان اقتصادی و موقعیت بنگاه به ترتیب دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. از سوی دیگر نتایج نوآوری، نتایج بازار، نتایج مالی و نتایج انسانی مهم‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری ظرفیت نوآوری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات