نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

گروه جامعه‌شناسی و رسانه، دانشکده مدیریت رسانه، دانشگاه پیام‌نور تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

نیاز به تبلیغات در فضای اینترنت امروزه به یک ضرورت برای کسب‌وکارهای اینترنتی و غیراینترنتی تبدیل شده ‌است. کسب‌وکارهای دیجیتال‌مارکتینگ، کسب‌وکارهای نوپایی در ایران است که تحلیل جامعه‌شناختی این کسب‌وکارها یکی از نیازهای ضروری جهت رشد و توسعه آنها است. این مقاله سعی دارد عوامل مؤثر بر اشتغال افراد در کسب‌وکار‌های تبلیغاتی اینترنتی را احصاء و مورد بررسی قرار دهد. برای دستیابی به این مهم، پس از کنکاش در نظریات مختلف جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم تربیتی و... یک مدل نظری با رویکرد بین‌رشته‌ای ارائه شد و6 متغیر استعداد، علاقه، فرهنگ سازمانی، مزایای شغلی، طبقهٔ اجتماعی‌ـ‌اقتصادی و بازار کار به‌عنوان عوامل مهم تأثیرگذار بر اشتغال در کسب‌وکارهای تبلیغاتی اینترنتی تعیین شد. سپس با توزیع پرسشنامه محقق‌ساخته در بین نمونهٔ جامعهٔ آماری، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن معناداری 5 فرضیه از ۶ فرضیه با متغیر وابستهٔ «اشتغال» (به‌جز عامل طبقه اجتماعی‌ـ‌اقتصادی) مورد تأیید قرار گرفت. همچنین بر اساس یافته‌های آزمون معادلات ساختاری (لیزرل) معناداری متغیرهای مستقل «علاقه» و «بازار کار» با متغیر وابستهٔ «اشتغال» مورد تأیید قرار نگرفت و مشخص شد که عامل استعداد (با ضریب استاندارد 3/0) و مزایای شغلی (با ضریب استاندارد 62/0) بیشترین تأثیر را در جذب شاغلین  به کسب‌وکارهای تبلیغاتی اینترنتی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آبیار،محسن (1397). مطالعه کسب ‌ وکارهای اینترنتی؛بسترها، موانع و چشم اندازهای توسعه کسب‌ و کارهای اینترنتی از نگاه صاحب نظران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه). دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

پورشهسواری، فاطمه (1390). راهنمایی تحصیلی و شغلی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور.

تکراسا (1399). گزارش صنعت تبلیغات دیجیتال در ایران. برگرفته از  www.techrasa.com

جعفر تهرانی، مریم (1378). شناسایی روش‌های تبلیغات اینترنتی و بررسی اولویت کاربران و مدیران وب‌سایت در انتخاب ابزار تبلیغاتی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات). دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

حافظ‌نیا،محمدرضا (1388). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

خداپناهی، محمدکریم (1376). انگیزش و هیجان. تهران: انتشارات سمت.

رضوانی، مهناز (1391). بررسی تأثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مشتری ایرانی در شبکههای اجتماعی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ساروخانی، باقر (1375). درآمدی بر دایرة المعارف علوم اجتماعی. تهران: انتشارات کیهان.

شفیع‌آبادی، عبدالله (1378). راهنمایی و مشاوره کودک. تهران: انتشارات سمت.

شفیع‌آبادی، عبدالله (1382). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد.

نائلی، محمدعلی (1373). انگیزش در سازمان ها. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.

هالند،جان. ال. (1376). حرفهمناسبشماچیست؟ (مترجم: سیمین حسینیان و سعید منوره یزدی). تهران: انتشارات کمال تربیت. (تاریخ اصل اثر 1990)

Yoo, C. Y. (2005). Preattentive processing of web advertising. New York: Cambria Press.