نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه پیام نور

10.22035/isih.2021.4166.4228

چکیده

امروزه نیاز به تبلیغات در فضای اینترنت به یک ضرورت برای کسب و کارهای اینترنتی و غیر اینترنتی تبدیل شده‌است که این عمل توسط کسب و کارهای تبلیغاتی اینترنتی( دیجیتال مارکتینگ) در فضای اینترنت انجام می شود. کسب و کارهای دیجیتال مارکتینگ، کسب و کارهای نوپایی در ایران می باشند. با توجه به اهمیت موضوع؛ این مقاله سعی بر آن دارد تا عوامل موثر بر اشتغال افراد در کسب و کارهای تبلیغاتی اینترنتی را احصاء و مورد بررسی قرار دهد. برای دست یابی به این مهم، مقاله حاضر، با رویکردی بین رشته‌ای، پس از کنکاش در نظریات مختلف جامعه شناسی، روانشناسی، تربیتی و... مدل نظری تحقیق به نگارش درآمد و 6 متغیر: استعداد، علاقه، فرهنگ سازمانی، مزایای شغلی، طبقه اجتماعی- اقتصادی، رغبت و بازار کار به عنوان عوامل مهم تاثیر گذار بر اشتغال در کسب و کارهای تبلیغاتی اینترنتی تعیین شد. سپس با توزیع پرسشنامه محقق ساخته در بین نمونه جامعه آماری، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن معناداری 5 فرضیه از ۶ فرضیه با متغیر وابسته اشتغال، به جز عامل طبقه اجتماعی- اقتصادی مورد تایید قرار گرفت. همچنین بر اساس یافته‌های آزمون معادلات ساختاری (لیزرل) معناداری متغیرهای مستقل رغبت و بازارکار با متغیر وابسته اشتغال مورد تایید قرار نگرفت و مشخص شد که عامل استعداد (با ضریب استاندارد 0.3) و مزایای شغلی (با ضریب استاندارد 0.62) بیشترین تاثیر را در جذب شاغلین به کسب و کارهای تبلیغاتی اینترنتی(دیجیتال مارکتینگ) داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات