نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، پردیس کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مطالعات اروپا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با همه‌گیری رسانه‌های اجتماعی و توانمندشدن کاربران در مشارکت با سازمان‌های رسانه‌ای، هم‌آفرینی ارزش به یک روند فزاینده در صنعت رسانه تبدیل شده است. خبرگزاری‌ها ازجمله سازمان‌های رسانه‌ای هستند که به میزان قابل‌توجهی تحت تأثیر مشارکت کاربران از طریق شبکه‌های اجتماعی، شهروند خبرنگاری و محتوای تولیدشده توسط کاربران قرار گرفته‌اند و از مشارکت کاربران به اشکال گوناگون، از محتوای خبری تا تحلیل و پویش و گفت‌وگو و محتوای کاربرساخته بهره‌مند می‌شوند. پژوهش جاری با نظرسنجی از 735 نفر از کاربران فعال سامانه «فارس‌من» متعلق به خبرگزاری فارس به شناسایی مؤلفه‌ها و ابعاد هم‌آفرینی ارزش در خبرگزاری‌ها و توسعهٔ مدل هم‌آفرینی ارزش راهبردی می‌پردازد. مدل تحقیق مبتنی بر این است که انگیزه مشارکت کاربر در هم‌آفرینی تحت تأثیر سه نوع ارزش رابطه‌ای، اقتصادی و سرگرمی است که از طریق تقویت برند به وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری می‌انجامد. با اجرای یک پرسشنامه و جمع‌آوری داده از 12330 نفر از کاربران فارس‌من که حداقل یک‌بار سوژه‌ای را در فارس‌من ثبت کرده‌اند، سپس با استفاده از رویکرد کمّی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار‌های SPSS، EXCEL، و SMART-PL  به تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه‌های تکمیل‌شده پرداخته و مدل معادلات ساختاری تأیید شد. یافته‌ها نشان می‌دهد مشارکت مخاطبان شبکه‌های خبری به‌ترتیب در هم‌آفرینی ارزش رابطه‌ای، سرگرمی و اقتصادی تأثیر مثبت داشته و با تقویت ارزش برند خبرگزاری، باعث افزایش وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری مخاطبان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Chan-Olmsted, S. M., & Wolter, L. C. (2018). Perceptions and practices of media engagement: A global perspective. International Journal on Media Management, 20(1), 1–24. doi:10.1080/14241277.2017.1402183

Chen, C. F., & Wang, J. P. (2016). Customer participation, value co-creation and customer loyalty – A case of airline online check-in system. Computers in Human Behavior, 62, 346–352.  doi:10.1016/j.chb.2016.04.010

Chen, Y. (2019). Collaborative Social Networks. Journal of Media Management and Entrepreneurship, 1(1), 57–72. doi:10.4018/jmme.2019010104

Christodoulides, G. (2009). Branding in the post-internet era. Marketing Theory, 9(1), 141–144. doi:10.1177/1470593108100071

Cossío-Silva, F. J., Revilla-Camacho, M.-Á., Vega-Vázquez, M., & Palacios-Florencio, B. (2016). Value co-creation and customer loyalty. Journal of Business Research, 69(5), 1621–1625. doi:10.1016/j.jbusres.2015.10.028

Deloitte. (2016). Digital Democracy Survey: A Multi-Generational View of Consumer Technology. Media and Telecom Trends. Retereived from http://www2.deloitte.com

Esch, F.R. Krieger, K. H. & Strödter, K. (2009). Marken in Medien und Medien als Marken”, In A. Gr€oppel-Klein & C. C. Germelmann (Eds.), Medien im Marketing, Optionen der Unternehmens kommunikation (pp. 41–67), Wiesbaden: Gabler.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. doi: 10.2307/3151312

Fuchs, C. (2014). Social Media: A Critical Introduction. SAGE Publications Ltd. doi:10.4135/9781446270066

Griborn, E. (2016). Value co-creation in the digital media landscape: Exploring organizing logic shaped by layered modularity.

Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R. and Tatham, R. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed.). Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.

Hair, J.F., Hult, T.M., Ringle, C.M. and Sarsted, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). California: SAGE Publications, Inc.

Ibrus, I., & Rohn, U. (2016). Sharing killed the AVMSD star: the impossibility of European audiovisual media regulation in the era of the sharing economy. Internet Policy Review, 5(2). doi:10.14763/2016.2.419

Jaakkola, E., & Alexander, M. (2014). The role of customer engagement behavior in value co-creation. Journal of Service Research, 17(3), 247–261. doi:10.1177/1094670514529187

Kaur, P., Dhir, A., Rajala, R., & Dwivedi, Y. (2018). Why people use online social media brand communities. Online Information Review, 42(2), 205–221. doi:10.1108/oir-12-2015-0383

Khajeheian, D., & Ebrahimi, P. (2020). Media branding and value co-creation: effect of user participation in social media of newsmedia on attitudinal and behavioural loyalty. European J. of International Management, 1(1), 1. doi:10.1504/ejim.2020.10020735

Lee, S. M., Olson, D. L., & Trimi, S. (2012). Co‐innovation: convergenomics, collaboration, and co‐creation for organizational values. Management Decision, 50(5), 817–831. doi:10.1108/00251741211227528

Lusch, R. F., Vargo, S. L., & O’Brien, M. (2007). Competing through service: Insights from service-dominant logic. Journal of Retailing, 83(1), 5–18. doi:10.1016/j.jretai.2006.10.002

Martínez-Cañas, R., Ruiz-Palomino, P., Linuesa-Langreo, J., & Blázquez-Resino, J. J. (2016). Consumer Participation in Co-creation: An Enlightening Model of Causes and Effects Based on Ethical Values and Transcendent Motives. Frontiers in Psychology, 7, 793.  doi:10.3389/fpsyg.2016.00793

Mitchell, A., Holcomb, J., & Weisel, R. (Jun 15, 2016). State of the news media 2016.  Pew Research Center, Retreived from https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/13/2016/06/30143308/state-of-the-news-media-report-2016-final.pdf

Olsen, S. O., & Mai, H. T. X. (2012). Consumer participation: The case of home meal preparation. Psychology & Marketing, 30(1), 1–11. doi:10.1002/mar.20584

Payne, A. F., Storbacka, K., & Frow, P. (2007). Managing the co-creation of value. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 83–96. doi:10.1007/s11747-007-0070-0

Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). The future of competition. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Richards, G. (2011). Creativity and tourism: The state of the Art. Annals of Tourism Research. 38(4), 1225-1253. doi: 10.1016/j.annals.2011.07.008

Sanders, E. B.-N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. CoDesign, 4(1), 5–18. doi:10.1080/15710880701875068

Skaržauskaitė, M. (2013). Measuring and Managing Value Co-Creation Process: Overview of Existing Theoretical Models. Social Technologies, 3(1), 115–129. doi:10.13165/st-13-3-1-08

Song, J., Jamous, N., & Turowski, K. (2018). A dynamic perspective: local interactions driving the spread of social networks. Enterprise Information Systems, 13(2), 219–235. doi:10.1080/17517575.2018.1499133

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, 68(1), 1–17. doi:10.1509/jmkg.68.1.1.24036

Vaz-Alvarez, M., Tunez-Lopez, J. M., & Frazao-Nogueira, A. G. (2020). Co-creating value in European Public Service Media An analysis of 4 succesful co-creation experiences in public television. 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI). doi:10.23919/cisti49556.2020.9141024

Wu, L., & Wang, C. (2012). Satisfaction and zone of tolerance: the moderating roles of elaboration and loyalty programs. Managing Service Quality: An International Journal, 22(1), 38–57. doi:10.1108/09604521211198100