نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامى واحد اسلامشهر، تهران،‌ ایران.

2 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامى واحد خوراسگان، مشهد، ایران.

4 دانشگاه علامه طباطبایى، تهران،‌ ایران.

چکیده

براساس نتایج این پژوهش، مشخص شد که برنامه درسى آموزش عالى کشور به ‌سبب مغفول بودن سیاست قومى و چندفرهنگى در ایران، الگو و راهکارى در زمینه برنامه درسى چندفرهنگى ندارد. ازطرفى، به کاربستن نتایج پژوهش‌ها درباره الگوى پیشنهادى چندفرهنگى و سیاست قومى مناسب ایران نیز در هاله‌اى از ابهام و عدم قطعیت، گزارش شده است. این موضوعات، ضمن محروم‌کردن برنامه‌هاى درسى از صفاتى مثل چالاکى، تنوع و تکثّر، موانعى را نیز در برابر بین‌المللى‌کردن برنامه درسى آموزش عالى ایران ایجاد کرده است. در روبه‌روشدن با این مسئله، متخصّصان این حوزه از دانش، با چالش‌هایى مواجه شده‌اند و سیاست‌گذاران آموزش عالى نیز چاره‌اى جز ورود به این بحث ندارند.
براى رهایى از این وضعیت، سکون و پاسخگویى به این نیاز معرفتى و اجتماعى و پرهیز از یک‌سونگرى به مفهوم چندفرهنگى، رویکرد میان‌رشته‌اى و تلفیق، به‌عنوان راهبرد مناسب، معرفى و اَشکال برنامه‌ریزى تلفیقى چندرشته‌اى متقاطع و برنامه‌ریزى چندرشته‌اى متکثّر، براى طراحى رشته برنامه درسى چندفرهنگى پیشنهاد شده است

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image