آ

ا

ب

 • بازرگان، عباس چگونگی ارزشیابی برنامه‌های درسی میان‌رشته‌ای [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 55-66]

 • بازرگان، عباس فرآیند هدف‌گذاری در علوم میان‌رشته‌ای و نقش هدف‌ها در ارزیابی کیفیت نظام دانشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 123-145]

 • برزگر، ابراهیم تاریخچه، چیستی و فلسفه پیدایی علوم میان‌ رشته ای [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 37-56]

پ

 • پور عزت، علی اصغر گذار از حصارهای شیشه‎ای معرفت‌شناسی با تأکید بر الزامات زبان‎شناختی علوم میان‌رشته‎ای [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 91-109]

 • پور عزت، علی اصغر توسعه رویکرد مسئله ‎محوری در مطالعات میان رشته‎ای [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 127-140]

 • پاکتچی، احمد الزامات زبان‌شناختی مطالعات میان‌رشته‌ای [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 111-135]

ت

 • توفیقی، جعفر مفاهیم، رویکردها، دیرینه شناسی و گونه شناسی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-17]

ج

 • جاودانی، حمید مفاهیم، رویکردها، دیرینه شناسی و گونه شناسی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-17]

ح

 • حاجی یوسفی، امیر محمد میان‌ رشتگی در علوم سیاسی در دانشگاه‌های کانادا: مفهوم و اجرا [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 41-46]

 • حسینی، سید رسول فرآیند هدف‌گذاری در علوم میان‌رشته‌ای و نقش هدف‌ها در ارزیابی کیفیت نظام دانشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 123-145]

خ

د

 • دیبا واجاری، طلعت دانشگاه‌های مجازی بین‌المللی رویکردی بین‌المللی/ بین‌ رشته‌ای در آموزش عالی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 67-96]

ر

 • رحمتی، محمدحسین نوع‌شناسی مطالعات مدیریت اسلامی به‌عنوان یک دانش میان رشته‌ای [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 197-220]

ز

 • زاهدی، کیوان بررسی فراگشت آموزش و پژوهش میان‌رشته‌ای: نیاز دیروز، رویکرد امروز، زیرساخت فردا [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 1-17]

س

 • سادات خاکباز، عظیمه تجربه اجرای برنامه درسی میان‌رشته‌ای در ایران: بررسی موردی دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 85-121]

ص

 • صحبت لو، علی بررسی مبانی فلسفی برنامه‌های درسی میان‌رشته‌ای در آموزش عالی «دیدگاه اشکال دانش» در نزد فیلسوفان تحلیلی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 127-150]

ض

 • ضرغامی، سعید ماهیت دانش و ضرورت مطالعات بین رشته‌ای با تأکید بر اندیشه‌های پست ‌مدرن دریدا [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 77-90]

ع

 • علوی پور، سید محسن مطالعه میان‌رشته‌ای بحران جامعه مدرن [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 141-167]

 • عاملی، محمد نقد و تحلیل کتاب ساختاربندی اثر «جان پارکر» [دوره 1، شماره 2، 1388]

ف

 • فتحی واجارگاه، کوروش دانشگاه‌های مجازی بین‌المللی رویکردی بین‌المللی/ بین‌ رشته‌ای در آموزش عالی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 67-96]

ق

 • قلی پور، آرین توسعه رویکرد مسئله ‎محوری در مطالعات میان رشته‎ای [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 127-140]

ک

 • کبیری، مسعود مدل‌های کاربست یافته‌های پژوهشی و نقش آن‌ها در مدیریت پژوهشی؛ به مثابه یک حوز‌ه‌ی میان‌رشته‌ای [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 147-168]

ل

م

 • میرزا محمدی، محمدحسن بررسی مبانی فلسفی برنامه‌های درسی میان‌رشته‌ای در آموزش عالی «دیدگاه اشکال دانش» در نزد فیلسوفان تحلیلی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 127-150]

 • میرعابدینی، احمد نقش ارتباطات در تحول و توسعه علوم میان‌رشته‌ای [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 19-56]

 • موسی‌پور، نعمت‌الله تجربه اجرای برنامه درسی میان‌رشته‌ای در ایران: بررسی موردی دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 85-121]

 • مهر محمدی، محمود ملاحظات اساسی در باب سیاستگذاری توسعه علوم میان‌رشته‌ای در آموزش عالی از منظر فرایند تکوین [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 1-18]

 • محمدی روزبهانی، کیانوش پرورش تفکر میان‌رشته‌ای، پیش‌نیاز میان‌رشتگی در آموزش عالی با تأکید بر یادگیری مسئله‌محور [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 103-125]

ن

 • نیلی احمد آبادی، محمدرضا جایگاه علوم میان‌رشته‌ای از نظر مباحث علوم تربیتی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 19-35]

 • نعمت پور، علی مطالعه میان‌رشته‌ای بحران جامعه مدرن [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 141-167]

 • نصر، احمدرضا نگاهی کلی به برنامه درسی میان‌رشته‌ای [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 19-53]

و

 • وحیدی، محمد علم در جامعه: از تک گویی تا گفت‌وگو [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 169-195]

ی