آ

 • آراسته، حمیدرضا بازسازی ساختار میان‌رشته‌ای‌ها در آموزش عالی (با تأکید بر شاخص ها) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 55-77]

ا

 • اکبری نوری، رضا تفکر انتقادی به مثابه روشی عام برای پژوهش‌های میان‌رشته‌ای علوم انسانی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 1-21]

 • ابراهیمی، مرتضی بررسی ضرورت‌های مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه علوم انسانی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 19-32]

 • احمدوند، شجاع چهار روایت در فهم معنای مطالعات میان‌رشته ‏ای [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 31-54]

ب

 • باقری نوع پرست، خسرو تبیین مفروضات هستی‌شناسی رئالیسم انتقادی باسکار و دلالت‌های آن بر پژوهش میان‌رشته‌ای [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 131-137]

 • بحرانی، مرتضی بدایت و نهایت دوستی مدنی در فلسفه فارابی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 91-109]

پ

 • پورکریم، مجتبی تبیین مفروضات هستی‌شناسی رئالیسم انتقادی باسکار و دلالت‌های آن بر پژوهش میان‌رشته‌ای [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 131-137]

 • پناهی، محمدحسین چارچوب‌بندی بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی سیمای ج.ا.ا. [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 23-52]

 • پاکتچی، احمد نقش ترجمه فرهنگی در مطالعات میان رشته‌ا‌ی با تأکید بر الگوهای نشانه‌شناسی فرهنگی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 33-49]

 • پاریاد، رحمان یگانگی معرفت و علوم انسانی؛ رویکردی بین‌رشته‌ای [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]

ت

 • تقویان، ناصرالدین‌ علی کاربردشناسی تجربی و کسری هنجارمندی بهره آموزش زبان خارجی از نظریة کاربردشناسی عام [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 77-116]

ج

 • جلیلوند، محمدرضا مختصات روش‌شناختی فرارشته آینده‌پژوهی به مثابه یک فراپاردایم یک‌پارچه [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 135-161]

ح

 • حمیدی، سمیه چهار روایت در فهم معنای مطالعات میان‌رشته ‏ای [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 31-54]

 • حاجی مزدارانی، مرتضی گونه‌شناسی شعر فارسی از منظر ادب سیاسی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 85-122]

خ

 • خانیکی، هادی چارچوب‌بندی بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی سیمای ج.ا.ا. [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 23-52]

د

 • دادمهر، هادی حقوق بین‌الملل در برابر روابط بین‌الملل؛ بررسی میان‌رشته‌ای مفهوم اعتبار [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 123-145]

 • درزی، قاسم نقش ترجمه فرهنگی در مطالعات میان رشته‌ا‌ی با تأکید بر الگوهای نشانه‌شناسی فرهنگی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 33-49]

ر

 • ریاضی، سید ابوالحسن شهر؛ پدیده‌ای میان رشته‌ای [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 101-115]

 • روزگار، مریم بازسازی ساختار میان‌رشته‌ای‌ها در آموزش عالی (با تأکید بر شاخص ها) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 55-77]

 • رهبری، سمیه امکان‌سنجی تأسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزشی در دانشگاه‌های ایران [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 19-32]

 • رحمانی، تورج درآمدی بر تعامل تاریخ و سیاست «به سوی دانشی بینارشته‌ای» [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 53-75]

 • رضایان، احد تصویرپردازی و کلان‌تصاویر آیندة سیاست جهانی؛ تصویرپردازی روشی مناسب برای شناخت آینده در جهان پیچیده [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 173-200]

ز

 • زندی، بهمن زبا نشناسی تربیتی به مثابه حوزه پژوهشی میان رشته‌ای [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 51-70]

 • زاهدی، محمدصادق فلسفه کاربردی و میان رشتگی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]

 • زردار، زرین چارچوب‌بندی بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی سیمای ج.ا.ا. [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 23-52]

س

 • سلیمی، حسین ماهیت میان‌رشته‌ای دانش سیاست [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 117-134]

 • سمیعی، سعید مختصات روش‌شناختی فرارشته آینده‌پژوهی به مثابه یک فراپاردایم یک‌پارچه [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 135-161]

ش

 • شهامت، فاطمه بازسازی ساختار میان‌رشته‌ای‌ها در آموزش عالی (با تأکید بر شاخص ها) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 55-77]

 • شهامت، نادر بازسازی ساختار میان‌رشته‌ای‌ها در آموزش عالی (با تأکید بر شاخص ها) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 55-77]

 • شصتی، شیما رابطه میان سبک زندگی و مسکن ایرانی (با تکیه بر نظریة «جامعة کوتاه‌مدت» و نظریة «راهبرد و سیاست سرزمینی جامعة ایران») [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 117-137]

ص

 • صادق زاده قمصری، علیرضا تبیین مفروضات هستی‌شناسی رئالیسم انتقادی باسکار و دلالت‌های آن بر پژوهش میان‌رشته‌ای [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 131-137]

ض

 • ضرغامی، سعید کاربردشناسی تجربی و کسری هنجارمندی بهره آموزش زبان خارجی از نظریة کاربردشناسی عام [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 77-116]

ع

 • علی کرمی، رضا ضرورت آینده پژوهی در فقه اسلامی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 71-84]

غ

 • غلامی، جواد کاربردشناسی تجربی و کسری هنجارمندی بهره آموزش زبان خارجی از نظریة کاربردشناسی عام [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 77-116]

ف

 • فلامکی، محمد منصور رابطه میان سبک زندگی و مسکن ایرانی (با تکیه بر نظریة «جامعة کوتاه‌مدت» و نظریة «راهبرد و سیاست سرزمینی جامعة ایران») [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 117-137]

 • فاتح‌راد، مهدی مختصات روش‌شناختی فرارشته آینده‌پژوهی به مثابه یک فراپاردایم یک‌پارچه [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 135-161]

 • فاضلی، نعمت‌الله رشته‌های دانشگاهی: کارکردها، کارکردها و تحولات [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 1-30]

ق

 • قانعی راد، محمد امین چارچوب‌بندی بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی سیمای ج.ا.ا. [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 23-52]

 • قائدی، یحیی کاربردشناسی تجربی و کسری هنجارمندی بهره آموزش زبان خارجی از نظریة کاربردشناسی عام [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 77-116]

 • قاراخانی، معصومه شرایط امکان و دلایل امتناع میان‌رشته‌ای «سیاست اجتماعی» در ایران [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 33-55]

ک

 • کاظمی، معصومه تصویرپردازی و کلان‌تصاویر آیندة سیاست جهانی؛ تصویرپردازی روشی مناسب برای شناخت آینده در جهان پیچیده [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 173-200]

 • کشاورزی، محمد ضرورت آینده پژوهی در فقه اسلامی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 71-84]

م

 • مولایی، محمدمهدی مختصات روش‌شناختی فرارشته آینده‌پژوهی به مثابه یک فراپاردایم یک‌پارچه [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 135-161]

 • مهرمحمدی، محمود تبیین مفروضات هستی‌شناسی رئالیسم انتقادی باسکار و دلالت‌های آن بر پژوهش میان‌رشته‌ای [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 131-137]

 • محرم خانی، فریبرز «مخیله اجتماعی» مفهومی میان‌رشته‌ای [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 71-90]

 • معروفی، یحیی یگانگی معرفت و علوم انسانی؛ رویکردی بین‌رشته‌ای [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]

ن

 • نیکوگفتار، منصوره رویکرد بین‌رشته ­ای به سلامت اجتماعی مطالعه نقش پیش بین فردگرایی ـ جمع­ گرایی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 57-70]

 • نادریان، مسعود امکان‌سنجی تأسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزشی در دانشگاه‌های ایران [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 19-32]

 • نساج، حمید شعر به مثابه حوزه ای معرفتی با کارکردهای میان رشته ای [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 79-99]

 • نساج، حمید گونه‌شناسی شعر فارسی از منظر ادب سیاسی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 85-122]

 • نصرالهی وسطی، لیلا مختصات روش‌شناختی فرارشته آینده‌پژوهی به مثابه یک فراپاردایم یک‌پارچه [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 135-161]

ی