ا

 • افخمی، حسین چارچوب‌بندی و منابع خبری در پوشش اخبار تغییرات آب‌و‌هوایی مطبوعات ایران [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 35-59]

 • افضلی، رسول بازشناخت بایستگی‌ها و کارکردهای مطالعات میان‌رشته‌ای: مفاهیم حقوقی و ادبی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 59-85]

 • انتظاری، اردشیر عدالت معرفتی در بین جوانان: از فضای مجازی تا سیاست‌گذاری [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-27]

 • امیری، هادی تأملی بر حکمرانی مشترکات در ایران: مطالعه موردی حکمرانی آب رودخانه محلی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 123-150]

 • ابراهیم آبادی، حسین دانشگاه و انتظارات از آن طی چند دهه آینده: تحول در مسئولیت‌ها و کارکردها [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 9-48]

 • احمدی، علی یار تأثیر باورهای آرمان‌گرایی توسعه‌ای بر سبک‌های همسرگزینی جوانان: مورد مطالعه، جوانان 35-18 سال شهر یاسوج [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 7-34]

 • اسدی فرد، رضا آینده‌پژوهی مشاغل بخش کشاورزی در افق 1414 [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 195-226]

 • اسدنیا، ابوالفضل فراتحلیل موضوعی و بررسی انتقادی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در زمینۀ آینده‌پژوهی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 86-49]

ب

 • بگی، میلاد تعیین‌کننده‌های تغییرات نسلی و دوره‌ای ازدواج در ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 35-62]

 • بالاخانی، قادر فراتحلیل پژوهش‌های مرتبط با عوامل تأثیرگذار بر نگرش‌ها، تمایلات و قصد باروری در ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 63-92]

پ

 • پایا، علی دانشگاه و انتظارات از آن طی چند دهه آینده: تحول در مسئولیت‌ها و کارکردها [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 9-48]

ت

 • توفیق، ابراهیم زیست‌ـ‌مقاومت بدیل زیست‌ـ‌قدرت: تحلیلی بر خودتحقق‌بخشی جمعیت فرودستان در تاریخ معاصر ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 27-58]

 • تقوی، رامین تأثیر باورهای آرمان‌گرایی توسعه‌ای بر سبک‌های همسرگزینی جوانان: مورد مطالعه، جوانان 35-18 سال شهر یاسوج [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 7-34]

 • تنها، فاطمه تأثیر احساس امنیت بر رفتار، ایده‌آل و قصد فرزندآوری در تهران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 93-115]

ج

 • جعفری سیریزی، فائزه مادران و تربیت نسل؛ کاوشی انتقادی از دغدغه‌های اجتماعی مادران در رابطه با فرزندپروری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 117-175]

ح

 • حق پرست، فاطمه مطالعه تأثیر توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار بر سلامت اجتماعی آنان [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 151-177]

 • حمیدی، مهرداد آینده‌پژوهی توسعۀ دانش‌های میان‌رشته‌ای‌ در آموزش عالی: بررسی تجارب دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 87-122]

 • حسینی مقدم، محمد آینده‌پژوهی توسعۀ دانش‌های میان‌رشته‌ای‌ در آموزش عالی: بررسی تجارب دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 87-122]

خ

 • خالدی، آرمان آینده‌پژوهی مشاغل بخش کشاورزی در افق 1414 [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 195-226]

 • خانیکی، هادی صورت‌بندی‌های گفتمانی مسئلۀ آب ایران در روزنامه‌های سراسری دهۀ 90 [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 89-121]

 • خسروی، احمد تأثیر خصوصی‌سازی آب بر تکلیف دولت‌ها در مورد حق بر آب با تأکید بر نظریۀ تفسیری شمارۀ 15 [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 61-88]

ذ

 • ذکایی، محمدسعید عدالت معرفتی در بین جوانان: از فضای مجازی تا سیاست‌گذاری [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-27]

 • ذاکری، علی فراتحلیل موضوعی و بررسی انتقادی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در زمینۀ آینده‌پژوهی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 86-49]

ر

 • روحانی، علی مادران و تربیت نسل؛ کاوشی انتقادی از دغدغه‌های اجتماعی مادران در رابطه با فرزندپروری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 117-175]

 • روزبهانی، رضا سیر تحولات برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آب در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 151-178]

 • رجبی، ماهرخ تأثیر باورهای آرمان‌گرایی توسعه‌ای بر سبک‌های همسرگزینی جوانان: مورد مطالعه، جوانان 35-18 سال شهر یاسوج [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 7-34]

 • رحیمی، داریوش تأملی بر حکمرانی مشترکات در ایران: مطالعه موردی حکمرانی آب رودخانه محلی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 123-150]

 • رحمانیان، مریم چارچوب‌بندی و منابع خبری در پوشش اخبار تغییرات آب‌و‌هوایی مطبوعات ایران [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 35-59]

 • رضایی، مریم تمایل به مهاجرت از ایران و عوامل مؤثر بر آن: نتایج تحلیل ثانویه پیمایش سرمایه اجتماعی در سال 1397 [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 159-187]

 • رضایان، احد تحلیل ساختاری مؤلفه‌ها و شناسایی پیشران‌های سازندۀ آیندۀ آیین‌نامۀ ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت علمی مراکز آموزش عالی در ایران در افق 1414 [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 123-155]

 • رضایان، علی‌حسین تحلیل ساختاری مؤلفه‌ها و شناسایی پیشران‌های سازندۀ آیندۀ آیین‌نامۀ ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت علمی مراکز آموزش عالی در ایران در افق 1414 [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 123-155]

ز

 • زارعیان، محمدجواد سیر تحولات برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آب در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 151-178]

 • زردار، زرین صورت‌بندی‌های گفتمانی مسئلۀ آب ایران در روزنامه‌های سراسری دهۀ 90 [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 89-121]

ش

 • شفیعی، زینب چیزی میان هنر و تجارت: مطالعه جامعه‌شناختی جنبش هنرها و صنایع‍دستی مدرن ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 87-123]

 • شهولی کوه شوری، جواد آینده‌پژوهی در آموزش عالی: طراحی راهرویِ استراتژیک ورزش دانشگاهی ایران با رویکرد میان‌رشته‌ای [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 157-193]

 • شجاعتی، علی آینده‌پژوهی مشاغل بخش کشاورزی در افق 1414 [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 195-226]

ص

 • صیاد، علیرضا زن جدید به‌مثابۀ امر مدرن شهری در سینمای موج نوی پیشاانقلاب: مورد مطالعه، فیلم‌های آقای هالو (1349) و بلوچ (1351) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 125-150]

 • صادقی، رسول فراتحلیل پژوهش‌های مرتبط با عوامل تأثیرگذار بر نگرش‌ها، تمایلات و قصد باروری در ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 63-92]

 • صادقی، رسول جمعیت، توسعه و تغییرات اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 5-6]

ض

 • ضرغام بروجنی، حمید کلان‌داده‌ها و گذار پارادایمی در پژوهش‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 1-33]

ط

 • طالبی صومعه سرایی، مهشید سیر تحولات برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آب در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 151-178]

 • طاهری دمنه، محسن فراتحلیل موضوعی و بررسی انتقادی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در زمینۀ آینده‌پژوهی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 86-49]

ع

 • علوی مقدم، مهیار بازشناخت بایستگی‌ها و کارکردهای مطالعات میان‌رشته‌ای: مفاهیم حقوقی و ادبی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 59-85]

 • عباسی، آمنه فراتحلیل پژوهش‌های مرتبط با عوامل تأثیرگذار بر نگرش‌ها، تمایلات و قصد باروری در ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 63-92]

 • عبدالهی، عادل تمایل به مهاجرت از ایران و عوامل مؤثر بر آن: نتایج تحلیل ثانویه پیمایش سرمایه اجتماعی در سال 1397 [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 159-187]

 • عسکری، احمدرضا آینده‌پژوهی در آموزش عالی: طراحی راهرویِ استراتژیک ورزش دانشگاهی ایران با رویکرد میان‌رشته‌ای [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 157-193]

 • عسکری ندوشن، عباس مادران و تربیت نسل؛ کاوشی انتقادی از دغدغه‌های اجتماعی مادران در رابطه با فرزندپروری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 117-175]

غ

 • غریبی، جلیل آینده‌پژوهی مشاغل بخش کشاورزی در افق 1414 [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 195-226]

ف

 • فیروزی مقدم، محمود بازشناخت بایستگی‌ها و کارکردهای مطالعات میان‌رشته‌ای: مفاهیم حقوقی و ادبی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 59-85]

 • فراستخواه، مقصود تحول در اقالیم سبعۀ آموزش عالی و آیندۀ آن [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 5-7]

 • فرخ نیا، اشکان سیر تحولات برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آب در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 151-178]

 • فرخیان، فیروزه کلان‌داده‌ها و گذار پارادایمی در پژوهش‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 1-33]

ق

 • قجری، حسینعلی مطالعه تأثیر توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار بر سلامت اجتماعی آنان [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 151-177]

ک

 • کمال، محمدمهدی تأملی بر حکمرانی مشترکات در ایران: مطالعه موردی حکمرانی آب رودخانه محلی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 123-150]

 • کمالی، حامد فراتحلیل کیفی مطالعات آینده‌پژوهی آموزش ‌عالی در ایران: مورد مطالعه، میز آینده‌پژوهی آموزش‌ عالی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 227-250]

م

 • میرفردی، اصغر تأثیر باورهای آرمان‌گرایی توسعه‌ای بر سبک‌های همسرگزینی جوانان: مورد مطالعه، جوانان 35-18 سال شهر یاسوج [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 7-34]

 • موسوی، سیده ثریا صورت‌بندی‌های گفتمانی مسئلۀ آب ایران در روزنامه‌های سراسری دهۀ 90 [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 89-121]

 • مقدم، ,وحید تأملی بر حکمرانی مشترکات در ایران: مطالعه موردی حکمرانی آب رودخانه محلی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 123-150]

 • ملکی، امیر فراتحلیل پژوهش‌های مرتبط با عوامل تأثیرگذار بر نگرش‌ها، تمایلات و قصد باروری در ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 63-92]

 • منیعی، رضا فراتحلیل کیفی مطالعات آینده‌پژوهی آموزش ‌عالی در ایران: مورد مطالعه، میز آینده‌پژوهی آموزش‌ عالی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 227-250]

 • محمودی، بیت الله جایگاه مسائل اجتماعی در فرایند برنامه ریزی و مدیریت جنگل های کشور از منظر میان رشته ای [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 179-206]

 • مدیری، فاطمه تأثیر احساس امنیت بر رفتار، ایده‌آل و قصد فرزندآوری در تهران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 93-115]

 • مرزبان، مصطفی تحلیل ساختاری مؤلفه‌ها و شناسایی پیشران‌های سازندۀ آیندۀ آیین‌نامۀ ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت علمی مراکز آموزش عالی در ایران در افق 1414 [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 123-155]

 • مرزبان، احسان تحلیل ساختاری مؤلفه‌ها و شناسایی پیشران‌های سازندۀ آیندۀ آیین‌نامۀ ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت علمی مراکز آموزش عالی در ایران در افق 1414 [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 123-155]

ن

 • نقش، امیررضا آینده‌پژوهی در آموزش عالی: طراحی راهرویِ استراتژیک ورزش دانشگاهی ایران با رویکرد میان‌رشته‌ای [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 157-193]

 • ناطقی، فرجاد زیست‌ـ‌مقاومت بدیل زیست‌ـ‌قدرت: تحلیلی بر خودتحقق‌بخشی جمعیت فرودستان در تاریخ معاصر ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 27-58]

 • نظری، رسول آینده‌پژوهی در آموزش عالی: طراحی راهرویِ استراتژیک ورزش دانشگاهی ایران با رویکرد میان‌رشته‌ای [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 157-193]

 • نعمت‌اللهی، جواد زن جدید به‌مثابۀ امر مدرن شهری در سینمای موج نوی پیشاانقلاب: مورد مطالعه، فیلم‌های آقای هالو (1349) و بلوچ (1351) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 125-150]

و

 • ویسی، سیمین عدالت معرفتی در بین جوانان: از فضای مجازی تا سیاست‌گذاری [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-27]