نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تأمین‌مالی پروژه‌محور به‌عنوان یکی از شیوه‌های استقراض بلند­مدت، از خصوصیات ویژه‌ای برخوردار است که لازمه آن، اعطاء حق نظارت، دخالت و کنترل وام‌دهنده بر اسناد پروژه است. نقش پر‌رنگ وام‌دهنده در مدیریت ریسک‌های قراردادی، اسباب ارتباط زنجیره‌ای بین اسناد مالی و اسناد پروژه را فراهم می‌سازد. حقوق امتیازی وام‌دهنده و تعارض آن با اصول حقوق قراردادها ــ به‌ویژه اصل نسبی‌بودن قرارداد‌ها ــ و ارتباط زنجیره‌ای بین اسناد، شکل جدیدی برای ماهیت تأمین‌مالی پروژه‌محور قائل می‌شود. این ماهیت جدید، که ارتباطات زنجیره‌ای آن از لحاظ اقتصادی تأیید و کارایی اقتصادی آن توجیه شده است، نگارندگان را به سمت شبکه قراردادی به‌عنوان ماهیت این نوع از تأمین مالی، منفک از تئوری های حقوقی سنتی سوق می‌دهد. شناسایی شبکه قراردادی، که در هر دو نظام حقوقی سیویل‌لا و کامن‌لا راهکارهایی برای استفاده از آن ارائه شده است، به جهت قابلیت انعطاف بیشتری که نسبت به حقوق قراردادها دارد، عامل مهمی در تهیه و تنظیم اسناد تأمین‌مالی و رضایت وام‌دهنده برای تأمین‌مالی پروژه‌های سرمایه‌بر صنعت محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیمی، سیدنصرالله؛ جواندل‌جانانلو، فرخ (1394). مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بینالمللی نفتی. مطالعات حقوق انرژی، 1(1)، 36-17. doi: 10.22059/jrels.2015.54550

اشکوه، حسین؛ و صبحیه، محمد‌حسین (1394). روش تأمینمالی پروژهمحور و شرکتی از منظر حاکمیت پروژه موردکاوی: پروژههای بالادستی پارس جنوبی در ایران و قطر. چشمانداز مدیریت مالی، 12، 108-81.

حاتمی، علی؛ و کریمیان، اسماعیل (1394). حقوق سرمایهگذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایهگذاریتهران:‌ تیسا‏‫.

دهقانی، تورج (1393). سرمایهگذاری و تأمینمالی پروژههای نفت و گاز. تهرانمؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی.

زهدی، مسعود (1395). آموزش گامبهگام فنون حرفهای در تأمین منابع مالی و سرمایهگذاری. تهران: هزاره سوم.

شرکت نیروگاه جنوب اصفهان (1385). رویکرد قراردادی نیروگاه جنوباصفهانبرگرفته از https://www.mapnagroup.com/fa/companies/south-isfahan-power-plant

غمامی، مجید (1386). تأمینمالی پروژههای ساخت، بهرهبرداری و انتقالمجله حقوق تطبیقی، 1(2)، 122-101.  doi: 10.22059/JCL.2010.80797

Amstutz, M., & Teubner, G. (2009). Networks: legal issues of multilateral co-operation. Oxford: Hart Publishing.

All Answers Ltd. (November 2018). Currie v Misa - Summary. Retrieved from https://www.lawteacher.net/cases/currie-v-misa.php?vref=1

Blanc, V.G. (1997), Clause Compromissoire Et Clause Attributive De Juridiction Dans Un Meme Contrat Ou Dans Un Meme Ensemble Contractuel http://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2019/04/G_ACTIONNAIRE_ep3.pdf

Brealey, R. A., Cooper, I. A., & Habib, M. A. (1996). Using project finance to fund infrastructure investments. Journal of Applied Corporate Finance, 9(3), 25–39. doi:10.1111/j.1745-6622.1996.tb00296.x

Brealey, R.A., Cooper, I.A., & Habib, M.A. (1996). Using project finance to find Infrastructure Investments. Journal of Applied Corporate Finance, 9(3), 25-39.  doi: 10.1111/j.1745-6622.1996.tb00296.x

Byoun, S., & Xu, Z. (2014). Contracts, governance, and country risk in project finance: Theory and evidence. Journal of Corporate Finance, 26, 124–144. doi:10.1016/j.jcorpfin.2014.03.003

Carole A. De Vincelles (2011). Linked contracts under French law. Reterived from 10.4337/9781849809696.00013

Corielli, F., Gatti, S., & Steffanoni, A. (2010). Risk shifting through nonfinancial contracts: effects on loan spreads and capital structure of project finance deals. Journal of Money, Credit and Banking, 42(7), 1295–1320. doi:10.1111/j.1538-4616.2010.00342.x

Dailami, M., & Hauswald, R. (2007). Credit-spread determinants and interlocking contracts: A study of the Ras Gas project. Journal of Financial Economics, 86(1), 248–278. doi:10.1016/j.jfineco.2007.03.001

David, R. J., & Han, S. K. (2003). A systematic assessment of the empirical support for transaction cost economics. Strategic Management Journal, 25(1), 39–58. doi:10.1002/smj.359

Esty, B. (2002). Returns on project-financed investments: evolution and managerial implications. Journal of Applied Corporate Finance, 15(1), 71–86. doi:10.1111/j.1745-6622.2002.tb00342.x

Esty, B.C. (2003). The Economic Motivations for Using Project Finance. January 2003. Harvard Business School: Mimeo.

Fabrizio, C. (2011). Contractual networks and contract theory: A research Agenda for European contract law. Edward Elgar Publishing.

Fabrizio, C. (2011). Networks, inter-firm cooperation and  economic growth  contractual. Edward Elgar Publishing.

Fama, E. F. (1990). Contract costs and financing decisions. The Journal of Business, 63(S1), S71. doi:10.1086/296494

Farrell, L. (2003). Principal-agency risk in project finance. International Journal of Project Management, 21(8), 547–561. doi:10.1016/s0263-7863(02)00086-8

Gatti, S. (2013). Credit risk in project finance transactions. Project Finance in Theory and Practice, 321–369. doi:10.1016/b978-0-12-391946-5.00008-6

Gatti, S. (2013). Introduction to the theory and practice of project finance. Project Finance in Theory and Practice, 1–25.  doi:10.1016/b978-0-12-391946-5.00001-3

Hainz, C., & Kleimeier, S. (2012). Political risk, project finance, and the participation of development banks in syndicated lending. Journal of Financial Intermediation, 21(2), 287–314. doi:10.1016/j.jfi.2011.10.002

Hennart, J.-F. (2010). Transaction cost theory and international business. Journal of Retailing, 86(3), 257–269. doi:10.1016/j.jretai.2010.07.009

Jensen, M. C. (1996). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. Corporate Bankruptcy, 11–16. doi:10.1017/cbo9780511609435.005

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1998). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.94043

John, T. A., & John, K. (1991). Optimality of project financing: Theory and empirical implications in finance and accounting. Review of Quantitative Finance and Accounting, 1(1), 51–74. doi:10.1007/bf02408406

Kraus, A., & Litzenberger, R. H. (1973). A state-preference model of optimal financial leverage. The Journal of Finance, 28(4), 911–922. doi:10.1111/j.1540-6261.1973.tb01415.x

Langlois, R.N. (July 20, 2016). The corporation is not a nexus of contracts. It's an iPhone. Available at https://ssrn.com/abstract=2856631 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2856631

Lessard, D. R., & Miller, R. (2001). Understanding and managing risks in large engineering projects. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.289260

Müllner, J. (2016). From uncertainty to risk—A risk management framework for market entry. Journal of World Business, 51(5), 800–814. doi:10.1016/j.jwb.2016.07.011

Müllner, J. (2017). International project finance: review and implications for international finance and international business. Management Review Quarterly, 67(2), 97–133. doi:10.1007/s11301-017-0125-3

Müllner, J. (2017). International project finance: review and implications for international finance and international business. Management Review Quarterly, 67(2), 97–133. doi:10.1007/s11301-017-0125-3

Poppo, L., & Zenger, T. (2002). Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements? Strategic Management Journal, 23(8), 707–725. doi:10.1002/smj.249

Portalis (1988). Discours Preliminaire Dur Le Code Civil https://mafr.fr/IMG/pdf/discours_1er_code_civil.pdf

Rugman, A.M. & Verbeke, A.(2003). Extending the theory of the multinational enterprise: internalization and strategic management perspectives . Journal of International Business Studies, 34(2), 125-137.

Smith, S. (1997). Contracts for the benefit of third parties: In defence of the third party rule. Oxford Journal of Legal Studies, 17(4), 643-663. doi: 10.2307/764754

The Law Commission (1996). Privity of contract contracts for the benefit of third parties. Report No 242Rederived fromhttp://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2017/02/lc242_privity-of-contract-contracts-for-the-benefit-of-third-parties.pdf

Whittaker S. (2011). Contract networks, freedom of contract and the restructuring of privity of contract.doi: 10.4337/9781849809696.00014

Williamson O.E (1988). Corporate Finance And Corporate Governance, American Finance Association. The Journal of Law & Economics, 233-261. doi: 10.2307/725118

CAPTCHA Image