نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی-موسسه مطالعات جمعیتی

2 گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران

10.22035/isih.2021.4607.4553

چکیده

با توجه به تداوم باروری زیر سطح جانشینی و لزوم بررسی عوامل مرتبط، در این مقاله به بررسی تاثیر احساس امنیت بر تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، ایده‌آل و قصد شده و همچنین قصد داشتن فرزند دیگر پرداخته‌ایم. با استفاده از داده‌های پیمایش سبک زندگی متاهلین، 1189 زن و مرد متاهل در شهر تهران، که زن در خانواده کمتر از 50 سال و بارور بوده، به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده و در تجزیه تحلیل نهایی به کار گرفته شده‌اند. نتایج تحقیق نشان داده، میانگین تعداد فرزندان ایده‌آل در پاسخگویان بیش از دو فرزند (13/2)، تعداد فرزندان قصد شده 91/1 فرزند، تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده کمتر از سطح جانشینی (41/1) بوده و ۹/۳۶ درصد از پاسخگویان قصد داشتن فرزند دیگر را داشته‌اند. رابطه مستقیم معنادار میان احساس امنیت با تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، ایده‌آل و قصد شده وجود داشته است. همچنین مدل‌های رگرسیون لجستیک نشان از تاثیر معنادار احساس امنیت در خروج از بی فرزندی، تک‌فرزندی و دو فرزندی داشته است. پیشنهادات سیاستی در راستای افزایش فرزندآوری، مبتنی بر بسترسازی مناسب در راستای کاهش موقعیت‌های مخاطره‌آمیز و افزایش احساس امنیت در ابعاد مختلف اقتصادی، عمومی، قضایی و سیاسی از جمله امنیت شغلی و درآمد کافی، ثبات سیاسی و مصونیت از هر گونه تعرض می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image