نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت راهبردی در ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، دانشکده تربیت بدنی، مبارکه، اصفهان، ایران.

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

4 دانشکده مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.22035/isih.2022.4544.4506

چکیده

علوم ورزشی و آینده‌پژوهی هر دو به عنوان یک حوزۀ میان‌رشته‌ای در جهان مطرح شده‌اند. یکی از حوزه‌هایی که به موازات این دو رشد نمود، اثر محسوس و بنیادین بر آنها گذاشت و نیر از آنها تأثیر پذیرفته است، مطالعات بین رشته‌ای یا فرارشته‌ای است. تحقیقات میان‌رشته‌ای به ویژه در زمینۀ ورزش که در کنار ماهیت سلامت‌محوری‌اش، اهداف بلند پروازانه‌ای نیز دارد، بسیار مهم می‌باشند. از این‌رو در این مقاله با بکارگیری ابزار سناریو به عنوان یکی از روش‌های آینده‌پژوهی ، یک راهروی استراتژی برای توسعۀ ورزش دانشگاهی ایران در افق 1414 پدید آمد. ورزش در دانشگاه‌ها شکل نهادی فرآیند تربیت‌بدنی برای یک زندگی سالم و فعال است. مشارکت‌کنندگان مطالعۀ تحلیلی و اکتشافی حاضر شامل 34 نفر از ذینفعان داخلی و خارجی ورزش دانشگاهی ایران بودند که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مصاحبه و پرسش‌نامه‌ باز صورت گرفت. بر اساس یافته‌ها، تحلیل 30 عامل اصلی بدست آمده در نهایت منجر به تولید دو عدم‌قطعیت کلیدی "پیوستن به جنبش جهانی ورزش" و "نظام‌مندی فعالیت جسمانی پایدار" شد که اساس توسعۀ چهار سناریو با اسامی دماوند، تفاخر، روز از نو و فیزیک، گردیدند. به منظور توسعۀ ورزش دانشگاهی ایران، باید سیاست‌های مجزا در قسمت‌های مختلف ورزش دانشگاهی بر مبنای نظام‌مندی فعالیت‌های جسمانی پایدار، تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image