دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، زمستان 1388 
6. تلفیق، راهبردى مناسب براى تدوین برنامه درسى چندفرهنگى

صفحه 149-165

10.7508/isih.2010.05.006

علیرضا عراقیه؛ کورش فتحی واجارگاه؛ احمد علی فروغی ابری؛ نعمت الله فاضلى


7. درآمدى بر ضرورت، جایگاه و انواع مطالعات میان‌رشته‌اى در آموزش عالى

صفحه 167-186

10.7508/isih.2010.05.007

ذبیح الله خنجرخانى؛ حسنعلى بختیار نصرآبادى نصرآبادى؛ آرزو ابراهیمى دینانى