دوره و شماره: دوره 3، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 1-196 
2. تأملی بر پژوهش میان‌رشته‌ای در آموزش عالی

صفحه 15-50

10.7508/isih.2011.1011.002

هدایت الله اعتمادی زاده؛ محمد جواد لیاقتدار؛ احمد رضا نصر؛ نعمت الله موسی پور