دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، زمستان 1390 
2. علوم سیاسی پروژه ای میان رشته ای

صفحه 21-46

10.7508/isih.2011.09.002

ابراهیم برزگر؛ سید ابراهیم سرپرست سادات