دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 1-121