دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 111-228 
2. چارچوب‌بندی بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی سیمای ج.ا.ا.

صفحه 23-52

10.7508/isih.2014.23.002

هادی خانیکی؛ محمدحسین پناهی؛ محمد امین قانعی راد؛ زرین زردار


6. تبیین مفروضات هستی‌شناسی رئالیسم انتقادی باسکار و دلالت‌های آن بر پژوهش میان‌رشته‌ای

صفحه 131-137

10.7508/isih.2014.23.006

مجتبی پورکریم؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ خسرو باقری نوع پرست؛ محمود مهرمحمدی