دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، بهار 1394 
6. الگوی استفاده از اینترنت در طراحی برنامه های پس از مدرسه

صفحه 127-147

10.7508/isih.2015.26.006

طاهره شاه جعفری؛ حسین ابراهیم‌آبادی؛ محمدهاشم رضائی؛ عیسی ابراهیم‌زاده