دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 1-244