دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 1-226 
7. اندیشه‌شناسی سیاسی نظریه مراحل رشد اقتصادی روستو

صفحه 157-176

10.22035/isih.2016.221

مهدی مظفری‌نیا؛ عباس منوچهری؛ مسعود غفاری؛ فرشاد مؤمنی