دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، بهار 1396، صفحه 1-234 (پیاپی34) 
5. نقش سرمایه فرهنگی در تحقق شهروندی بوم شناختی

صفحه 107-133

10.22631/isih.2017.1754.2342

محمدباقر علیزاده اقدم؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد عباس زاده؛ سعید سلطانی بهرام