دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، تابستان 1396 
4. اهداف دانش‌پژوهی در علوم‌ اجتماعی با نظر به دیدگاه رئالیسم انتقادی؛ نگاهی میان‌رشته‌ای

صفحه 67-91

10.22631/isih.2017.1417

افسانه زارعی دهباغی؛ سعید ضرغامی همراه ضرغامی همراه؛ یحیی قائدی؛ خسرو باقری نوع پرست