دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، تابستان 1397 
1. گامی به‌سوی سنخ‌شناسی انتقادی هویت کارآفرینانه

صفحه 1-31

10.22035/isih.2018.294

علی رستمیان؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مجتبی امیری؛ کمال سخدری