سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فصلنامه «مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی» نخستین نشریه علمی - تخصصی در زمینه میان رشته‌ای است که توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می‌گردد.

مبلغ اشتراک سالانه (برای چهار شماره) همراه با هزینه پست:

  • افراد 400،000 ریال
  • موسسات 800،000 ریال

در صورت تغییر نشانی پستی، نشانی چدید را در فرم مشخصات فردی وارد کنید.

در صورت عدم دریافت فصلنامه مراتب را به دفتر فصلنامه اطلاع دهید.

لطفاً وجه اشتراک خود را به حساب شماره  4001020303014566 به نام «خزانه تمرکز درآمدهای اختصاصی» پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نزد بانک مزکزی (قایل پرداخت در کلیه  شعب بانک ملی) واریز نمایید و فیش واریزی را به نشانی تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مؤمن نژاد (گلستان یکم)، شماره 124، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ارسال نمایید.