«مخیله اجتماعی» مفهومی میان‌رشته‌ای

فریبرز محرم خانی

دوره 6، شماره 2 ، خرداد 1393، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.7508/isih.2014.22.005

چکیده
  اگر مانند برایان فی مفاهیم را به سه دسته تقسیم کنیم (دسته نخست: مفاهیمی که در تفکر از آنها استفاده می‌کنیم، دسته دوم: مفاهیمی که درباره آنها تفکر می‌کنیم، و دسته سوم: مفاهیمی که به کمک آنها فکر می‌کنیم) آن‌گاه «مخیله اجتماعی» در دسته سوم قرار خواهد گرفت. این مفهوم ناظر است بر عناصر ثابت فرهنگی یک ملت، که در طول تاریخ، همراه آنها ...  بیشتر