مفاهیم، رویکردها، دیرینه شناسی و گونه شناسی

جعفر توفیقی؛ حمید جاودانی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1387، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.7508/isih.2009.01.001

چکیده
  درک بهینه میان‌رشته‌ای‌ها، نخست، نیازمند واکاوی مفهوم مطالعات رشته‌ای است که بخش نخست این نوشتار را به خود اختصاص داده است. به باور بسیاری از اندیشه‌پردازان، ‌کاستی‌ها و نقاط ضعف مطالعات رشته‌ای،‌ پیچیدگی مسائلی که جامعه بشری با آنها روبرو شده است و تغییرات پارادایمی پدید آمده در عرصه جامعه بشری، که مسیر را برای گذر از جامعه ...  بیشتر