مقالات ذیل در حال آماده سازی جهت نشر در شماره‌های آتی می‌باشند:
جامعه‌شناسی
مروری نظام‎مند بر مطالعات سیاست و بدن در ایران معاصر

مریم امن پور؛ محمدسعید ذکایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

https://doi.org/10.22035/isih.2024.5118.4900

چکیده
  از دوره‎ی ناصری تاکنون، بدن همواره محل مناقشات، کشمکش‎ها و رقابت‎ میان گروه‎های اجتماعی، احزاب سیاسی و گفتمان‎های مختلف در ایران بوده است. باوجوداین، مطالعات حوزه‎ی بدن به‎طورعام و مطالعه‎ی نسبت میان سامان سیاسی با بدن در ایران به‎طورخاص حوزه‎ای نوپاست که تاکنون مورد توجه جدی محافل آکادمیک در ایران نبوده است. مقاله‎ی ...  بیشتر

میان رشته‌ای
الگوسازی فرانظری پارادایم برساختگرایی- تفسیری در تبیین مسائل محیط زیست

سوسن طهماسبی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ صادق صالحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

https://doi.org/10.22035/isih.2024.5136.4911

چکیده
  محیط‌زیست، حوزه‌ای میان‌‌رشته‌ای است که مطالعه آن بینشی تلفیقی می‌طلبد. بنابراین بسیاری از اندیشمندان این حوزه برای مطالعه مسائل محیط‌زیست، رویکرد برساختگرایی را به کار می‌گیرند. زیرا این نظریه به نقش عوامل اجتماعی در کنار عوامل فنی و اکولوژیکی در تبیین مسائل محیط‌زیستی تاکید دارد. هدف مقاله حاضر این است که با رویکردی فرانظری، ...  بیشتر

میان رشته‌ای
بهره‌گیری از سرمایه‌ اجتماعی در راستای حفاظت معنامحور مکان‌های تاریخی - فرهنگی

الناز ابی زاده؛ سمیه قدیم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

https://doi.org/10.22035/isih.2024.5144.4919

چکیده
  ارزش‌های مکان‌های تاریخی - فرهنگی منحصر در ویژگی‌ها و ارزش‌های کالبدی نبوده، روابط و ارزش‌های اجتماعی را نیز شامل می‌شود که نقش مهمی در شکل‌گیری معانی و ماندگاری آن‌ها دارد و نیازمند حفاظت و توجه به رویکردهای میان‌رشته‌ای در این مسیر است. در این میان یکی از موانع اصلی حفاظت معنامحور، ارتباط اندک و حتی تعارض منافع میان ذی‌نفعان ...  بیشتر

مدیریت
اصلاح ساختاری رفتار ریاکارانه با تمرکز بر کنشگران مرزی در آموزش‌وپرورش

محمدرضا محمدیون؛ حجت الله وحدتی؛ سیدنجم الدین موسوی؛ امیرهوشنگ نظرپوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

https://doi.org/10.22035/isih.2024.5094.4888

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی علل رفتار ریاکارانه و ارائه الگویی جهت اصلاح آن با تمرکز بر کارکرد کنشگران مرزی در آموزش‌وپرورش بوده است. این تحقیق با پاردایم انتقادی و رویکرد کیفی به انجام رسیده است. از آنجاکه مدیریت انجام کار با و به‌وسیله دیگران است، از تجربه زیسته و دانش متخصصین رشته‌های مختلف علوم انسانی، از جمله روانشناسی و جامعه شناسی، ...  بیشتر