بازشناخت بایستگی‌ها و کارکردهای مطالعات میان‌رشته‌ای: مفاهیم حقوقی و ادبی

رسول افضلی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمود فیروزی مقدم

دوره 14، شماره 2 ، فروردین 1401، ، صفحه 59-85

https://doi.org/10.22035/isih.2022.4558.4518

چکیده
  امروزه در نظام آموزش عالی، مطالعات میان‌رشته‌ای جایگاهی درخور توجه یافته است و به نیازی اساسی در محیط‌های دانشگاهی و در فرایند تولید علم تبدیل شده که افزون بر گستراندنِ دانش‌های گوناگون و کاربرد ظرفیت‌های رشته‌های هم‌جوار، موجب گشوده‌شدن مرزهای جدید در حوزه‌های دانش‌پژوهی، پاسخ‌گویی به حل مسائل چندوجهی و نیز دورشدن از بحران‌های ...  بیشتر