اقلیم‌شناسی
چارچوب‌بندی و منابع خبری در پوشش اخبار تغییرات آب‌و‌هوایی مطبوعات ایران

مریم رحمانیان؛ حسین افخمی

دوره 14، شماره 1 ، دی 1400، ، صفحه 35-59

https://doi.org/10.22035/isih.2022.4497.4469

چکیده
  پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تغییرات آب‌و‌هوایی، تمام جنبه‌های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. این پیامدها اغلب نامحسوس هستند و با گزارش‌های رسانه‌ای برای مردم ملموس می‌شود. رسانه‌ها در گزارش‌های اقلیمی از چارچوب‌های خبری خاصی استفاده می‌کنند تا بر نحوه دریافت و درک مردم از این موضوعات اثر بگذارند. مطالعات پیشین ...  بیشتر